Sektionschef til Styrings- og Planlægningssektionen ved Helicopter Wing Karup


Sektionschef til Styrings- og Planlægningssektionen ved Helicopter Wing Karup

Har du mod på at være omdrejningspunktet for langsigtet planlægning og udvikling af Helicopter Wing Karup organisation, opgaver og processer?

Så er der i SPS, Styrings- og Planlægningssektionen ved Helicopter Wing Karup, din mulighed for at få en spændende stilling som chef for en dynamisk sektion, med højt kompetente medarbejdere, strategiske udfordringer og stor indflydelse på retningen for Helicopter Wing Karup.
Om os
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Helicopter Wing Karup støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til Forsvaret.

SPS er en sektion, som i høj grad baserer sin opgaveløsning på gode relationer, både internt som eksternt. SPS sikrer, via en god, ærlig og aktiv kommunikationsform, at vore samarbejdspartnere fastholder ønsket om at samarbejde med os. Internt sikrer vi, via kvalitet, tillid, inddragelse og godt humør, at det daglige arbejdsklima er godt, samt at vi forbliver en attraktiv sektion under fortsat positiv udvikling.

Du vil således blive chef for en sektion, hvor der stilles store krav til bred faglig indsigt, initiativ, fleksibilitet, nysgerrighed, fantasi, selvstændighed og kvalitet i udførelsen af opgaver.

Sektionen er overordnet ansvarlig for at fastlægge retningslinjer og direktiver for indsættelse og opstilling af wingens enheder, luftfartøjer og materiel. SPS skal sikre balancering af wingens ressourcer via bl.a. fortsatte strukturanalyser, forudseende planlægning og opfølgning, samt velfunderede løsningsoplæg til chefkredsen. Alt dette sikres via et meget nært samarbejde med wingens øvrige sektioner og enheder.

Uagtet den måske lidt støvede beskrivelse, så udfører SPS dagligt sit opgavekompleks i et meget dynamisk arbejdsmiljø med meget nære forbindelser til det udførende led ved både wingen selv og eksternt. SPS skal fastholde indsigten i den operative opgaveløsning for at kunne levere kvalitet i opgaveløsningen. Sektionen beskæftiger sig derudover med opgaver, der er af strategisk interesse for chefgruppen.
Om stillingen
Du vil blive chef for en sektion, hvor der fra chefgruppens side er forventninger om en opgaveløsning af høj kvalitet. Du vil blive udfordret på dine kompetencer både indenfor ledelse, stabsarbejde og analyse af komplekse problemstillinger. Du vil få brug for evnen til at kunne skabe sammenhænge på tværs af fagområder og arbejde med en helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen.
Du vil samtidig skulle agere i et dagligt arbejdsmiljø, som i perioder er præget af opgaver med korte tidsfrister kombineret med, at du skal kunne skabe overblik, se tingene fra et ”helikopterperspektiv” og tænke ud af boksen.

Du vil som sektionschef for SPS Styrings- og Planlægningssektionen have det overordnede ansvar for sektionen opgaver og samtidig fungere som sparring for Helicopter Wing Karups øverste ledelse. Du vil få ansvaret for en gruppe højt kompetente medarbejdere, der kommer med forskellige kompetencer. Din opgave er at definere rammer igennem din ledelse, som kan skabe synergi imellem de forskellige fagligheder.

Endelig vil du, som chef for SPS, have en betydelig ekstern berøringsflade i forhold til Forsvarskommandoen og andre eksterne samarbejdspartnere, hvilket kræver en erfaring i, eller indsigt i, hvordan man agerer i en stab på NIV II og højere.

Vi tilbyder en selvstændig og udfordrende stilling ved en myndighed, som dels er præget af fortsat udvikling og stor professionalisme, samt hvor initiativ, fantasi, fleksibilitet og proaktivitet er i højsæde.

Du kan gennem stillingens indhold og berøringsflader skabe meget gode forudsætninger for videreudvikling i forbindelse med et eventuelt fremtidigt karriereforløb.
Om dig
Du er officer med grad af major (M331) og besidder evnen til at koble operationer samt logistiske og økonomiske forhold sammen, og samtidig skal du være i stand til at understøtte dine medarbejderes evne til at gøre det samme. Såfremt du er kaptajn og ikke har gennemført VUT II/L, MMS eller tilsvarende, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Vi lægger vægt på, at du som leder, har en anerkendende og helhedsorienteret tilgang til ledelse og arbejder med udgangspunkt i Forsvarets Ledelsesgrundlag.

Din militærfaglige baggrund er ikke afgørende, men du skal have erfaringer fra en operativ enhed.

Da du skal kunne vejlede og supervisere dine medarbejdere, ser vi gerne, at du, har erfaring indenfor analytisk arbejde, præcist formulerede notater, struktur og er fortrolig med de forskellige aspekter af almindelig god sagsbehandling. Herunder besidder du tilfredsstillende formidlingsevner i skrift og tale på dansk og engelsk.

Som person er du autentisk, professionel, ansvarsbevidst og initiativrig i din tilgang til opgaver og du formår at koordinere opgave- og problemløsninger igennem dine medarbejdere på en anerkendende måde. Dine evner til at kommunikere, samarbejde og koordinere er centrale i forhold til stillingen, og du skal ligeledes besidde en sikker diplomatisk og organisatorisk dømmekraft, hvor du inddrager andres erfaringer og synsvinkler i beslutningstagningen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er kaptajn og ikke har gennemført VUT II/L, MMS eller tilsvarende, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Der er tale om en fast stilling ved Helicopter Wing Karup med fast tjenestested på Flyvestation Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til chefen for Helicopter Wing Karup Støtte og Planlægningsafdeling, oberstløjtnant Charlotte A. Ankerstjerne, tlf. 728 42101 eller 2541 4690.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er den 25. marts 2019 og samtaler forventes gennemført snarest herefter. Tiltrædelse er snarest muligt og vil blive endeligt koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Det anbefales at vedlægge CV, evt. FOKUS samt øvrige bilag med relevans for stillingen sammen med ansøgningen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

25.03.2019

Indrykningsdato

11.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent