Faglærer til flymekanikeruddannelsen


Faglærer til flymekanikeruddannelsen ved Air Force Training Centre i Karup

Styrk dine kompetencer indenfor undervisning og vær med til at forme kommende flymekanikere i en spændende og udfordrende faglærerstillingen ved Air Force Training Centre i Karup.
Om os
AFTC er portalen til Flyvevåbnet. Alle der begynder en militær karriere i Flyvevåbnet, starter enten med grunduddannelserne eller gennemgår senere i livet en efter- eller videreuddannelse ved AFTC. AFTC gennemfører årligt ca. 90 kurser og uddannelser for cirka 3.000 elever og kursister. Se mere om AFTC på www.AFTC.dk eller find os på Facebook.

Her i sektionen er vi en blandet gruppe af både militære og civile faglærere, vi brænder alle for at uddanne og motivere nye elever til at blive de bedste flymekanikere og teknikere på markedet. Vi arbejder målrettet og har fokus på et konstruktivt og anerkendende arbejdsmiljø.

Det er endnu uafklaret, om sektionen overgår til en samlet logistiktjeneste for Forsvaret eller forbliver under AFTC, som pt. er igang med navneskifte til Operations Support Wing. Uanset hvad forventes stillingen at forblive i Karup.
Om stillingen
Vi tilbyder ansættelse som faglærer på den flytekniske grunduddannelse, og her vil du være en aktiv del af tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af undervisningen.

Kerneopgaverne i stillingen vil være tilrettelæggelse og praktisk gennemførelse af dine fag. Det betyder, at du forbereder, gennemfører og kontrollerer undervisningen. Endvidere skal du medvirke ved gennemførelse af prøver og eksaminer, herunder varetage opgaveudarbejdelse, forberedelse, eksamination samt bedømmelser.

Der er selvfølgelig også en supplerende opgave i sagsbehandling af uddannelsesprojekter, samt udarbejdelse og revision af uddannelsesdokumentation og uddannelseshjælpemidler.

Derudover forventer vi, at du er villig til at påtage dig rollen som klasseleder for eleverne, herunder skal der udarbejdes bedømmelser, afholdes samtaler med eleverne. Du skal foregå som det gode eksempel og bidrage til elevernes udvikling gennem tydelig praktiseren af dine værdier.

Indkalder vi dig til en uddybende samtale, så vil vi tage en snak om hvilke muligheder vi har og hvilke fagområder der passer bedst til dit erfaringsniveau og interesse. Du vil i dit ansættelsesforløb skulle drøfte dine udviklingsområder med din nærmeste leder, således at det tilsikres, at du har de rette kompetencer til opgaveløsningen.
Om dig
Vi forventer at du er uddannet flymekaniker, derudover ser vi gerne at du har erfaring med og evner indenfor formidling, da det vil være en stor del af din hverdag. Dette prioriterer vi over uddannelsesniveauet, men du vil som militær ansættes med henblik på at opnå den ønskede grad.

Som civil vil det være en fordel hvis du har gennemført en pædagogisk efteruddannelse, eller har været beskæftiget med undervisning tidligere. Hvis du ikke har pædagogisk uddannelse, vil vi tilbyde dig den som en del af din kvalificering til arbejdet.

Har du uddannelsen, evnerne og graden, men mangler erfaringen, så hjælper vi dig i gang på en ordentlig måde.

Det er vigtigt, at du brænder for undervisning og formidling af høj kvalitet. Som underviser vil du møde positive, engagerede og videbegærlige elever i klasselokalet hver dag, så det er essentielt, at du som underviser kan skabe et positivt læringsmiljø, hvor det er dig der har overblikket.

Vores forventninger til dine kompetencer og kvalifikationer er at:
- Du er villig til at påtage dig ansvaret for systematisk kompetenceudvikling af eleverne, under hensyntagen til menneskelige forskelligheder.
- Du aktivt søger at styrke og udvikle dine faglige kvalifikationer.
- Du selvstændigt kan igangsætte opgave- og problemløsning på baggrund af indsamlet information, komme med konstruktive forslag til forbedringer og udvise parathed til at udføre dem.
- Du handler forudseende i forbindelse med nuværende og fremtidige opgaver, da du indgår i et undervisningsteam, der fokuserer på høj teknisk viden og engagement til gavn for eleverne.
- Du er loyal i forhold til faggruppens samlede opgaveløsning samt de tildelte ressourcer.
- Du har tidligere demonstreret at du på et fagligt højt niveau kan indgå i konstruktive dialoger omkring kvalitetssikring og udvikling til tidligere arbejdspladsers bedste.

Det er ønskeligt at du har kendskab til gældende regelsæt, EASA PART 147 og 66 regelsæt, men ikke et krav, da du vil gennemgå faggruppens interne træning.
Ansættelsesvilkår
Militær ansøger:
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Civil ansøger:
Stillingen er klassificeret som kontorfuldmægtig. Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsoverenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It- medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fælles overenskomst mellem Finansministerieret og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Gældende for både militær og civil ansættelse:
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Jeppe Kaae Kock-Mogensen på telefon 7284 4651 / mail AFTC-UT-001@mil.dk eller Premierløjtnant Michael Wadstrøm Hansen på telefon 7284 4652 / mail AFTC-UT-004@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte seniorsergent/ HR-konsulent Kjeld Hildebrandt Hansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS249@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 30. april 2018 og samtaler forventes afholdt umiddelbart i forlængelse af ansøgningsfristen. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

30.04.2019

Indrykningsdato

05.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent