Hæren 06

Uddannelses- og operationsofficer til Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland (genopslag)


Uddannelses- og operationsofficer til Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland

Vil du have en hverdag, der giver mening og udfordrer dig på dine ledelsesmæssige og kommunikative kompetencer i en operativ kontekst? Så er jobbet som operationsofficer i Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland måske noget for dig.
Om os
Distriktet består af en operations- og uddannelsessektion og en logistiksektion. Vi har 14 hjemmeværnskompagnier spredt over distriktets område. Distriktet er en operativ national enhed, der er en del af det nationale beredskab, og distriktets område er sammenfaldende med Midt- og Vestsjællands politikreds. Der er 13 fastansatte i distriktet, hvoraf 8 er militært ansatte. Distriktet kan bedst sammenlignes med en bataljonstab i hærregi.

Hverdagen i distriktet er præget af en fri og uformel omgangstone, et stærkt sammenhold og der er stor vægt på balancen mellem fritid og arbejdet - og der er sjældent to dage, der er ens.

Operations og uddannelsessektionen består af fem militært ansatte: En chef, to uddannelsesbefalingsmænd, en informations- og efterretningsofficer og en uddannelses- og operationsofficer (dig).

Operations- og uddannelsessektionens primære opgave er kontakten til, og facilitering af uddannelse for distriktets kompagnier. Derudover indgår sektionen i distriktets operative stab.
Om stillingen
I dit daglige virke bliver du primær kontaktperson for et antal af distriktets i alt 14 kompagnier. I den forbindelse skal du arbejde sammen med kompagniledelsen og støtte dem i planlægningen og gennemførslen af uddannelses- og øvelsesaktiviteter, så de opnår deres opstillede mål. Udover sparring med, og vejledning af kompagniledelserne består opgaverne også i at koordinere materiel og faciliteter til kompagniernes uddannelse og være bindeled til den faste struktur.

Det forventes også, at du ind i mellem er fysisk tilstede ved kompagnierne for at hjælpe, vejlede og få indblik i de udfordringer kompagnierne har. Det betyder en del aften og weekendtjeneste.

I din operative funktion vil du skulle arbejde med operative bevogtningsplaner og øvrige indsættelser i rammen af nationale operationer. Derudover vil du virke som CH/O i distriktets stab med at antal frivillige OPO’er.
Du vil også komme til at indgå i distriktets vagtroste i syv dage ad gangen og blive en del af den lokale beredskabsstab, der træder sammen ved ex. storm- og sne varsler, forhøjet vandstand eller andre begivenheder, der kræver en koordineret civil/militær indsats i politikredsen.

Derudover vil du også få ansvaret for enkelte øvelser og uddannelse, der gennemføres af distriktet.

Som du kan læse, vil have mange selvstændige opgaver, en høj grad af beslutningskompetance og en høj grad af selvbestemmelse i hverdagen. Derfor er det overordnede princip i sektionen ”frihed under ansvar”.
Om dig
Du er kaptajn eller premierløjtnant fra Hæren. Er du premierløjtnant vil du blive ansat på uddannelsesaftale.

Det er i høj grad din personprofil frem for din grad, der tillægges værdi, da du vil få en stor berøringsflade med frivillige hjemmeværnssoldater, civile og militære samarbejdspartnere. Derfor er det nødvendigt, at du har en empatisk og fleksibel tilgang til tjenesten.

Derudover er der ingen ufravigelige krav til stillingen.

Det vil dog være en fordel, hvis du kan leve op til et eller flere af de nedenstående punkter:
- Du har kendskab til eller erfaring med ledelse i frivillige organisationer.
- Du har gode kommunikative evner og ’social skills’.
- Du kan, og er villig til at, møde de frivillige i øjenhøjde.
- Du har en pragmatisk tilgang til problemløsning.
- Du kan omsætte dine taktiske kompetencer til handling – fra enkeltmandsfærdigheder til planlægningsarbejder som stab (inkl. Civile beredskabsorganisationer).
- Du har en baggrund fra infanteriet, da Hærhjemmeværnet primært er afsiddet infanteri.
- Du har erfaring med selvstændig sagsbehandling.
- Du befinder dig godt i instruktørrollen.

Det tager tid, at lære organisationen at kende, så vi forventer, at du er i stillingen i minimum to år og gerne længere.

Efter succesfuld tjeneste i Hærhjemmeværnet, vil du stå med meget stærke kompetencer inden for koordination, selvstændig sagsbehandling, stabsarbejde og du vil få et godt helhedssyn på Forsvaret som samlet enhed. Særligt Forsvarets rolle som en del af Totalforsvaret og dermed Danmarks samlede nationale beredskab.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling.

Dit faste tjenestested bliver Flyvestation Skalstrup, Roskilde.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for Operations- og Uddannelsessektionen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland, KN Henrik Uhrbrand på telefon 41 73 28 06.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 25. marts 2019, og ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 13 eller 14. Stillingen er til besættelse 1. maj 2019 eller snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsidstrikt Midt- og Vestsjælland

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.03.2019

Indrykningsdato

04.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent