Hæren 06

Næstkommanderende for J3L i Operationsstaben


Næstkommanderende for J3L i Operationsstaben

Brænder du for militære operationer og godt operativt stabsarbejde. Er du en erfaren hærofficer med en solid operativ erfaring med nationale og internationale operationer? Har du lyst til et arbejde, hvor du har fingeren på pulsen med Forsvarets operationer i et værnsfælles miljø? Så er du muligvis den nye næstkommanderende for J3 Landoperationer i Operationsstabens Operationsafdeling.
Om os
Operationsafdelingen i Operationsstaben er en afdeling under Operationsstaben i Forsvarskommandoen placeret i Karup. Vi er opdelt i seks sektioner, én J3 sektion for hvert værn, J7, J2 samt Joint Operations Centre.

J3 Landoperationer (J3L) sektionens opgaveportefølje og ansvarsområder spænder bredt, men hovedopgaven består i at indsætte, støtte og monitere Forsvarets landoperationer – nationalt og internationalt – på det operative/værnsfælles niveau. Vi arbejder tæt sammen med Forsvarsministeriet og Operationsstabens andre J’er samt andre stabe og styrelser såsom værnskommandoerne, specialoperationskommandoen og underlagte NIV III myndigheder. Vi koordinerer på tværs af mange myndigheder, har stor indflydelse og beslutningskompetence. Dermed har vi et stort aftryk og ansvar for både nationale og internationale operationer.

J3 L varetager Forsvarets landoperationer både nationalt og internationalt. Operationerne moniteres og sagsbehandles af sektionens mission managers, og der gennemføres løbende dialog med både nationale og internationale samarbejdspartnere.

Sektionen deltager med relevante input til briefinger af Forsvarets øverste ledelse samt Forsvarsministeren. Ligeledes deltager sektionen i besvarelse af relevante Forsvarsudvalgsspørgsmål og aktindsigtssager.
Om stillingen
Dit primære arbejdsområde som næstkommanderende i J3L er at støtte chefen for J3 L med at udøve ledelsesfunktioner for sektionens ti medarbejdere og være stedfortræder for chefen. Du skal forvente at tage del i mission manager opgaver og forestå planlægning og gennemførelse af opgaver med høj kompleksitet, der stiller krav om et godt overblik og evnen til at samarbejde bredt med både civile og militære aktører.

Du vil som næstkommanderende skulle støtte chefen for J3 L med at koordinere indsættelsen af Forsvarets landkapaciteter i såvel nationale som internationale operationer. Herunder er det vigtigt, at du til stadighed har en effektiv dialog med de indsatte styrkebidrag og enkeltmandsudsendte samt kan drøfte – og på nogle områder træffe beslutning i – policy relaterede sager på sektionens vegne.
Du vil bidrage til sektionens daglige dialog med Forsvarsministeriets departement, som har stor interesse i igangværende operationer – både nationalt og internationalt.

I forbindelse med informationer til Forsvarets øverste ledelse og til Forsvarsministeriets departement er der et stort behov for en høj datakvalitet. Her skal du være medvirkende til, at de samlede informationer fra sektionens medarbejdere, de indsatte styrker og øvrige aktører fremstilles præcist og med den ønskede dybde. Lignende forhold gælder pressehenvendelser og aktindsigtssager.
Du vil også skulle medvirke til at udgive direktiver for det nationale beredskab, ammunitionsrydning, indsættelser af Hjemmeværnet og samarbejdet med politiet.
Du vil skulle deltage i mødeaktivitet i ind- og udland, herunder lejlighedsvist deltage i besøg ved indsatte enheder.

Du vil indgå i vagtrosten som værnsbagvagt for Hæren. Der er en stor grad af frihed under ansvar med mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden, men du må forvente i perioder at skule stå til rådighed også uden for normal arbejdstid.
Om dig
Du har gennemgået VUT II/L inkl. OFU eller tilsvarende. Vi lægger vægt på, at du har gjort operativ tjeneste i Hæren, og derigennem har erfaringer med og indsigt i både nationale og internationale operationer. Vi ser gerne, at du har været udsendt i internationale operationer med ledelsesansvar, gerne som kompagnichef el.lign.. Det er en fordel, hvis du erfaring fra stillinger med ledelsesansvar, hvor du har vist dig som en stærk leder, der kan udvikle, motivere, engagere og støtte medarbejderne samt skabe et godt arbejdsmiljø også i perioder med stort arbejdspres.

Erfaring fra en højere stab vil blive foretrukket, da du er garant for, at sektionens stabsarbejde har den kvalitet og det faglige indhold, der kræves i Forsvarskommandoen.

Du er fagligt nysgerrig og udbygger til stadighed din indsigt i det operative område. Det betyder meget for dig, at sektionen arbejder harmoniseret og til stadighed optimerer processer og indsatser. Du har et ønske om at styre proaktivt frem for reaktivt, og du arbejder for en opgaveløsning, der dækker alle perspektiver og ikke kun et enkelt. Du ved, at mange operationer involverer enheder fra mere end et enkelt værn.

Du formår at samarbejde effektivt på tværs af niveauer, faggrænser og sektoransvar, da du vil have stor berøring med samarbejdspartnere fra Forsvarets øvrige myndigheder, Hjemmeværnet, Politiet, Forsvarsministeriet samt styrelser fra andre ministerområder.

Du formår at indgå i et ledelsesteam, der gennem tæt daglig kontakt og tillid arbejder for hinanden, sådan at afdelingens mangeartede opgaver er afstemte og harmoniserede og gennemføres effektivt.
Du har et godt humør – også når det går stærkt, er en god kammerat og ved at teamets trivsel er nøglen til succes.

Du har god sans for kommunikation, og du er en god formidler, både internt til sektionens medarbejdere og eksternt til andre myndigheder. Du er en handlekraftig og analytisk stærk stabsofficer med overblik og helhedssyn, og du har gode dansk- og engelskkundskaber i både skrift og tale og kan begå dig i et fagligt operativt miljø.

Derudover er en af dine vigtigste kvalifikationer dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ikke blot Operationsstabens, men også koncernens udvikling og drift ind i virket for sektionens ansvarsområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er d. 24. februar 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 9, 2019. Tiltrædelse 1. april 2019

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte OL Peter Dahl på telefon 72840402 eller mobil 25552292.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

11.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent