Missionplanner

Sagsbehandler i Materiel-, Etablissements- og Informatiksektionen.


Sagsbehandler i Materiel-, Etablissements- og Informatiksektionen.

Er du en erfaren officer, som har mod på et udfordrende og selvstændigt job med omdrejningspunkt i strategisk styring af Forsvarets logistik, implementering af forsvarsforliget, strategisk planlægning og løsning af komplekse opgaver? Så er du et godt bud på vores nye kollega i Planlægningsafdelingen ved Forsvarskommandoen i København.
Om os
Materiel-, Etablissements- og Informatiksektionen (PLA2) er én af tre sektioner i Planlægningsafdelingen i Forsvarskommandoen. Vi består af en oberstløjtnant som chef og otte dygtige sagsbehandlere, heraf seks majorer/orlogskaptajner, én kaptajn/kaptajnløjtnant og én chefkonsulent.

Vores overordnede opgave er styring og behandling af Forsvarskommandoens krav til støtteproduktionen inden for områderne materiel, etablissement, miljø, grønt forsvar og informatik, herunder behandler og prioritere vi bidrag til koncernens kapacitetsplaner, der sikrer at Forsvarets kapaciteter kan opretholdes. Vi er derudover bl.a. ansvarlige for Forsvarskommandos deltagelse i Forsvarsministeriets Investeringskomite og varetager en central rolle i implementering af forsvarsforlig 2018-2023. Ligeledes er vi ansvarlige for det logistiske område i et strategisk perspektiv. Vi er garanten for, at Forsvarets operative krav og hensyn bliver prioriteret i de produkter Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse leverer til Forsvarets operative kapaciteter.

Vi er bindeleddet til Forsvarsministeriets departement samt til øvrige styrelser under Forsvarsministeriets myndighedsområde, og vi varetager i den forbindelse den overordnede koordination af vores sagsområder mellem stabe og kommandoer.
Om stillingen
Stillingen som sagsbehandler i Materiel-, Etablissements- og Informatiksektionen vil i den kommende periode være særligt interessant, idet det nye forsvarsforlig skal implementeres. Du vil således være med til at sætte dit fingeraftryk på Forsvarets strategiske styring og udvikling.

Dine opgaver vil primært omhandle sagsbehandling i relation til det logistiske område, herunder behandling af sager i relation til Forsvarets samlede vedligeholdelses- og forsyningstjeneste, udvikling og koordinering af det strategiske logistiske område og i forbindelse med udarbejdelse og implementering af forligsrelaterede projekter.

Du vil være Forsvarskommandoens koordinerende sagsbehandler vedrørende Projekt Optimeret Forsyningskæde (PROF), ligesom du vil varetage opgaven som sekretær i arbejdsgruppen vedrørende forligsinitiativet optimeret processer for normering og forbrug. Du kan også forvente, at skulle bidrage til større analysearbejder og andre opgaver, der vil blive nærmere fastlagt under hensyntagen til dine kvalifikationer og kontorets løbende prioritering.

Samlet set rummer stillingen et rigtigt spændende indhold med stor grad af frihed og ansvar i opgaveløsningen, hvor der samtidig er mulighed for at få et indgående kendskab til Forsvarets strategiske styring og implementering af kapaciteter. Fælles for alle dine opgaver er, at de kræver overblik og omstillingsparathed. Du skal være god til at samarbejde og skabe relationer på alle niveauer både internt i Forsvarsstaben, med myndigheder i Forsvarskommandoen og med medarbejderne i departementet. Du vil få rigtig gode muligheder for at udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver og i det daglige samarbejde med blandt andet Forsvarsstabens øvrige medarbejdere og chefer.

Vi har i sektionen fokus på at skabe robusthed i kompetenceniveauet bredt i sektionen og i forhold til sektionens samlede opgaveløsning. Således vil du også skulle indgå i et uformelt team med øvrige sagsbehandlere om løsning af overlappende opgaver og løsning af opgaver for hinanden ved fravær.

Der kan forventes et begrænset omfang af rejseaktivitet i stillingen. Derudover er der god fleksibilitet i forhold til mødetidspunkt, så eventuelle bindinger i forhold til børn eller familie kan tilgodeses. Vi lægger vægt, på at der er en god ånd i sektionen, og vi har en åben, ærlig og uformel omgangstone.
Om dig
Du har gennemført VUT-II/L, MMS eller har anden tilsvarende uddannelse. Alternativt er du i gang med MMS og kan i så fald blive ansat på en uddannelsesaftale. Det er en fordel, hvis du har kenskab til Forsvarets logistik, herunder vedligeholdelses- og forsyningstjeneste og driften heraf, samt at du har en solid tjenesteerfaring, gerne i et værnsfælles miljø.

Du har evt. erfaring fra tidligere tjeneste som sagsbehandler ved en af Forsvarets niveau III myndigheder eller højere. Du har erfaring med eller indsigt i de operative kapaciteters logistiske behov og hvorledes disse hensigtsmæssigt understøttes af logistiske kapaciteter under såvel Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse som under Forsvarskommandoen.

Du løser dine opgaver på et solidt fagligt grundlag, hvor en lang række opgaver har strategisk karakter og dermed vidtrækkende konsekvenser. Vi forventer derfor, at du er en erfaren officer med gode evner for samarbejde og styring af opgaver på tværs af organisationen. Derudover er det nødvendigt, at du besidder evnen til at arbejde selvstændigt, helhedsorienteret og med omhu, samt er strategisk og analytisk i din tilgang til opgaveløsningen.

Endelig er det en forudsætning, at du har en høj grad af personlig integritet og autoritet, og at du kan formulere dig klart såvel skriftligt som mundtligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller andre relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for Materiel-, Etablissements- og Informatiksektionen (PLA2) oberstløjtnant Thomas Ø. Knudsen på mail (FIIN) FKO-U-CHPLA2 eller tlf. 4016 2660.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Ole Johnny Frederiksen ved Forsvarets personalestyrelse på tlf.: 3266 5150.

Ansøgningsfristen er 5. marts 2019. Vi forventer at afholde samtaler snarest muligt derefter i København eller på VTC. Besættelse af stillingen er fra 1. april 2019 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN

Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben, herunder Operationsstaben og Udviklings- og Planlægningsstaben samt hhv. Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Arktisk Kommando og Specialoperationskommandoen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

05.03.2019

Indrykningsdato

08.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent