Hæren 06

Informations- og efterretningsofficer (S92) til Hærhjemmeværnsdistrikt København


Informations- og efterretningsofficer (S92) til Hærhjemmeværnsdistrikt København

Trives du med komplekse sagsbehandlingsopgaver? Vil du stå i spidsen for udviklingen af et forretningskritisk område? Vil du være overordnet ansvarlig for rekrutteringen af nye medlemmer til distriktet? Så skal du søge stillingen som informations- og efterretningsofficer (S92) ved Hærhjemmeværnsdistrikt København.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt København er en operativ national militær myndighed under Landsdelsregion Øst. Vi opstiller, uddanner og indsætter enheder af Hærhjemmeværnet og Totalforsvarsstyrken.

Distriktet består af en fast stab med 13 militære og civile medarbejdere, 10 hjemmeværnskompagnier i den frivillige struktur, en reservestruktur med 24 officerer og befalingsmænd på rådighedskontrakt samt en frivillig operativ stab. Distriktsdomicilet er placeret på Svanemøllens Kaserne.

Den faste stab er organiseret med en operations- og uddannelsessektion samt en logistiksektion (svarende til en bataljons S-struktur).

Operations- og uddannelsessektionen (OPUSEK) er omdrejningspunktet for distriktets planlægning, uddannelse, øvelser og operative virke. Operativt virke omfatter udover den operative planlægning også varslede og uvarslede indsættelser i dagligdagen.
Om stillingen
I dit daglige virke kommer du til at indgå i et samarbejde med yderligere to officerer og to befalingsmænd i OPUSEK. Derudover vil du have en bred berøringsflade til det øvrige Hjemmeværn, Forsvaret samt Forsvarsministeriets Styrelser.

Jobbet består primært i at arbejde med uddannelse og operationer for vores frivillige hjemmeværnssoldater. Du vil bl.a. få et koordinerende uddannelsesansvar for et antal af distriktets kompagnier, hvor du i samarbejde med kompagniledelserne støtter deres planlægning og gennemførelse af uddannelses- og øvelsesaktiviteter.

Du bliver endvidere sagsbehandler på en række operative sagsområder inden for dit funktionsområde.

Jobbet er meget selvstændigt og alsidigt med en interessant og afvekslende hverdag, hvor du selv har stor indflydelse på opgaveløsningen.

Af øvrige opgaver vil du bl.a. blive ansvarlig for:
• Hvervning, on-boarding samt fastholdelse af medlemmer i Hjemmeværnet.
• Uddannelseselementet, der bl.a. støtter de frivillige kompagnier med deres uddannelsesaktiviteter.

Desuden indgår du i distriktets operative stab og distriktets vagthavenderoste med en uges vagt ad gangen (24 – 7) hver 4.– 6. uge. Vagten bestrides som en tilkaldevagt.

Der vil være mange selvstændige opgaveløsninger med stor handlefrihed, idet opgaverne dog skal ses som en del af en større sammenhæng. Nogle, specielt større opgaver, gennemføres som stabsarbejder.

Det overordnede ledelsesprincip er frihed under ansvar og rettidig omhu.

Jobbet kræver en del aften- og weekendarbejde.
Om dig
Du er kaptajn eller premierløjtnant der er vurderet egnet til videreuddannelse.

Du har en baggrund i Hæren eller i Hærhjemmeværnet. Det vil være en fordel, hvis du har fungeret som stabsofficer ved en af hærens bataljoner.

Du har arbejdet med uddannelse og operationer og har interesse for at lave velfungerende militære enheder. Du ønsker at arbejde med de frivillige hjemmeværnssoldater og møde dem hvor de er, med den fornødne respekt og forståelse for forskelligartethed.

Du er en fleksibel holdspiller, og samtidigt kan du arbejde selvstændigt med frihed under ansvar. Du er i stand til at balancere mellem nødvendigt hensyn til de frivilliges funktionsvilkår og opbygningen af militære kapaciteter.

Du har et ønske om en sammenhængende tjenesteperiode på min. 2-3 år, hvori du kan opnå erfaring med tjenesten ved et Hærhjemmeværnsdistrikt og gøre gavn for både den faste og frivillige struktur.

Opfyldelse af krav og forventninger til alle fokuskompetencerne er nødvendigt for at løse opgaven. Især er analytiske evner, samarbejde, kommunikation og styring væsentlige, men også planlægning, fleksibilitet og helhedsorientering er vigtige kompetencer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt København, oberstløjtnant Christian Bach Byrholt på telefon 23 40 55 30 eller mail HDKBH-CH@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 24. marts 2019 og samtaler afholdes forventeligt i uge 13. Stillingen er ledig med tiltrædelse snarest muligt eller den 1. maj 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Hjemmeværnskommandoen
Hjemmeværnskommandoen (HJV) er Hjemmeværnets øverste myndighed, og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJV er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation, og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.

HJV er ansvarlige for opstilling og uddannelse af personel og enheder, herunder løsning af militære opgaver for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, samt hjælp til civile myndigheder. HJV står for information om Hjemmeværnet, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJV med Hjemmeværnsstab, afdelinger og divisioner har til huse på Vordingborg Kaserne.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsdistrikt København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

24.03.2019

Indrykningsdato

05.02.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent