Flyvevåbnet 3

Udviklingsorienteret officer, til den Luftmilitære Udviklingssektion.


Udviklingsorienteret officer, til den Luftmilitære Udviklingssektion.

Vil du have en nøglerolle i udviklingen af flyvevåbnets kapaciteter på styringsniveau 1 i Karup?
En spændende og udfordrende stilling er ledig, hvor man vil være en central spiller i den strategiske udvikling af Flyvevåbnets operative føringskapaciteter – i understøttelsen af Flyvevåbnets transition mod et 5. generations flyvevåben. Stillingen stiller store krav til overblik, analytiske evner, personlig kapacitet og indsigt i Flyvevåbnets operative virksomhed.
Om os
Udviklings- og Planlægningsstaben (UP) blev oprettet den 1. januar 2019 i f.m. nyordningen i Forsvaret. UP er ansvarlig for Forsvarets overordnede udvikling og planlægning, herunder strategiske koncepter, policy, internationalt samarbejde, og kapacitetsudvikling samt planlægning i relation til koncernstyring i Forsvarskommandoen. UP staben er organiseret med tre afdelinger, hvor Strategiafdelingen (STRA) og Kapacitetsudviklingsafdelingen (KUA) er placeret i Karup, mens Planlægningsafdelingen (PLA) er placeret i København.
Den Luftmilitære Udviklingssektion (KUA3) er således placeret i Karup og er ansvarlig for den strategiske udvikling af Flyvevåbnets kapaciteter, herunder udarbejdelse og løbende opdatering af styringsdokumenter for udviklingen af Flyvevåbnet samt bidrag til forligsforberedelse og implementering for det luftmilitære område. KUA3 bidrager til Forsvarschefens Prioriteringsdirektiv, herunder bidrag til Materielkapacitetsplanen. I f.m. NATO styrkemålsproces, herunder NATO Defence Planning Capability Survey (DPCS), bidrager KUA3 til det luftmilitære område.

Sektionen udgøres af én chef, én souschef og 11 sagsbehandlere med kompetencer indenfor alle flyvevåbnets kapacitetsområder. Sektionen vil dermed dække kapacitetsområderne; Kampfly, AirC2, Helikopter og Transportfly, Flystøtte, samt Operationsstøtte.
Vi vil være præget af et dynamisk og til tider hektisk arbejdsmiljø, hvor omgangstonen er fri og uformel. Vi har fokus på at have et godt forhold til alle vores kollegaer og samarbejdspartnere, så vi kan drage nytte af alles viden, herunder når der skal tænkes ud af boksen. Vores arbejdsområde har afgørende indflydelse på udviklingen af Flyvevåbnet. Du vil således være med til at sætte et solidt fingeraftryk på udviklingen af Flyvevåbnet og Forsvarets operative evne både nu- og i fremtiden.
Om stillingen
Arbejdsopgaverne omfatter udviklingsvirksomheden inden for området AirC2 - med fokus på simulation, cyberforsvar, datalink samt kommunikationssystemer i bred forstand. Stillingen har således ansvaret for udviklingsaktiviteter relateret til samtlige af flyvevåbnets kapaciteter og platforme og favner et bredt spektrum af teknologier i sammenhæng hertil. Områderne udgør dertil et centralt element i udviklingen af et 5. generations flyvevåben.

Du skal i stillingen kunne påtage dig en koordinerende og samtænkende rolle for flyvevåbnets udvikling inden for dine sagsområder og på tværs af kapaciteter og platforme. Du får en stor berøringsflade med Flyverkommandoen, operative wings og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Inden for sagsområderne vil du medvirke til forankring af kapacitetsudviklingen i Kapacitetsudviklingsstrategier -og planer og sikre løbende opdatering af disse, i tæt samarbejde med Flyverkommandoen.
Du vil have afgørende indflydelse på udviklingen af kapacitetsområdernes på både den korte og lange bane. Du må samtidig forvente at få udviklingsrelaterede opgaver, der går på tværs af Forsvarets og Flyvevåbnets kapaciteter – og opgaver af mere konceptuel og studiemæssig karakter.
Du vil som sagsbehandler være den styrende projektleder på bl.a. udarbejdelsen af Projekt Business Cases, koordination med bl.a. Flyverkommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, hvor kapacitetsudviklingsstrategierne samt kapacitetsudviklingsplanerne forventes at være omdrejningspunktet for dialogen om kapacitetsområdets udvikling.
Derudover skal du forudse at deltage i diverse NATO og internationale mødefora inden for sagsområderne.
Om dig
Du er officer med operativ eller teknisk baggrund – gerne med erfaring og indsigt i dele af sagsområderne. Den personlige interesse for det samlede sagsområde er dog det væsentligste. Du har gennemført Videreuddannelsestrin I for militære ledere eller tilsvarende.
Du har med fordel indsigt i Flyvevåbnets samlede virksomhed og har en solid operativ eller teknisk erfaring. Tidligere tjeneste som sagsbehandler på NIV II eller III er en fordel.

Vi lægger vægt på gode samarbejdsevner og forventer, at du er analytisk stærk, helhedsorienteret, vedholdende, struktureret og meget selvstændig. Du skal desuden være en god kommunikator i både skrift og tale. Derudover skal du kunne begå dig på engelsk i både skrift og tale.
Du skal kunne begå dig på højere stabsniveau og være god til at skabe tætte samarbejdsrelationer på tværs af organisationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Er du udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte chefen for KUA3 Oberstløjtnant Dan Hasselmann Hansen, mobil 2010 9097.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Tajs Sejrbo-Dekker, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 728 19145.

Ansøgningsfrist og stillingsbesættelse
Stillingen er ledig og er til besættelse snarest.
Ansøgningsfristen er den 17.februar 2019.
Samtaler afholdes snarest derefter.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Værnsfælles Forsvarskommando

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

31.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent