Elementleder (chefsergent) til Økonomielementet ved 1. og 3. Eskadre


Elementleder (chefsergent) til Økonomielementet ved 1. og 3. Eskadre

Noget er værd at kæmpe for! Vil du kæmpe for at skabe værdi for de budgetansvarlige chefer i 1. og 3. Eskadre, så myndighederne får mest mulig operativ effekt for pengene? Så har du sikkert også en god forståelse for operationer, en solid økonomifaglighed og ikke mindst de personlige kompetencer til at kunne levere værdiskabende, økonomisk rådgivning i rollen som elementleder.
Om os
Forsvarets Økonomidivision er organiseret som en partnerenhed med i alt 110 medarbejdere under Forsvarsministeriets departement. Vi har ansvaret for økonomistyringen og -rådgivningen for hele Forsvaret og leverer værdiskabende økonomisk rådgivning til alle de budgetansvarlige chefer. Økonomidivisionens centrale del er placeret i Karup, men hovedparten af divisionens medarbejdere er placeret decentralt ved Forsvarets stabe, kommandoer og myndigheder. Således har Økonomidivisionen også et økonomielement i Frederikshavn som skal støtte 1. og 3. Eskadre.
Økonomielementet består fra 1. januar 2019 af en elementleder og to Business Controllere der samarbejder med alle chefer og sektioner inden for de to eskadres myndighedsområde.

Økonomielementets overordnede opgave er at levere værdiskabende, økonomisk rådgivning for de budgetansvarlige chefer. Et af målene for elementet er bl.a. at skabe forudsætningerne for, at de operative enheder får mest mulig operativ effekt for pengene. En forudsætning for dette er, at økonomielementet i sin helhed har en solid økonomifaglighed, en god forståelse for opgaveløsningen og ikke mindst besidder de personlige kompetencer, der skal til for at kunne rådgive de budgetansvarlige chefer.
Om stillingen
Stillingen stiller krav til at kunne håndtere et selvstændigt ansvarsområde. Du vil som elementleder få til opgave, at være økonomisk rådgiver for nogle af de budgetansvarlige chefer ved myndighederne. Det er et ansvarsfuldt job.
Din dagligdag vil bestå af ledelse af elementes medarbejdere, økonomifaglige opgaver som bl.a. at taste og vedligeholde budgetter i DeMars, oprette ordrenumre, klargøre fakturaer i Workflow, opfølgning på gennemførte aktiviteter og på omkostningsregnskabet, samt håndtere ledelsesinformation til økonomidivisionen.
Hertil er det vigtigt, at du følger aktivt med i myndighedernes aktivitetsplanlægning, så du får forudsætningerne for at kunne levere værdiskabende rådgivning. I dagligdagen vil du samarbejde med stabene ved 1. og 3. Eskadre.

Hverdagen ved 1. og 3. Eskadre er præget af et dynamisk arbejdsmiljø, hvor opgaver skal løses i takt med at de opstår.
Omgangstonen er fri og uformel, og der lægges vægt på et godt samarbejde, såvel internt i staben, som med alle underlagte chefer og enheder.

Økonomielementets opgaver består overordnet i, at udarbejde budgetplaner for aktiviteter fremadrettet samt at revurdere disse, herunder at kontrollere forbruget af økonomiske midler, i forbindelse med afholdelse af disse aktiviteter. Herudover udfærdiger elementet økonomidirektiver til eskadrernes underlagte enheder, ydermere rådgiver elementet eskadrernes øverste ledelse og staben omkring budgetter og andre økonomiske planlægningsarbejder og regler.

Aktuelt omfatter opgaverne:
Ledelse af elementet og varetagelse af den faglige ledelse og koordination af elementets opgaver. Du har som elementleder tillagt afgørelseskompetence indenfor rammen af elementets samlede opgaver og har prokura til selvstændigt at gennemføre:

- Sagsbehandling vedrørende myndighedernes budgetter og økonomi, herunder økonomi i forhold til udarbejdelse af Ledelses Informations System (LIS) samt opdatering af myndighedernes DeMars budget.
- Støtte i forbindelse med udarbejdelse af aktiviteters beregninger ved myndighederne.
- Kontrol og validering af udarbejdede aktivitetsberegninger for myndighederne.
- Forestå controlling af myndighedernes budget og forbrug.
- Rådgivning på baggrund af økonomiske analyser og udarbejdede prognoser til budgetansvarlig chef med henblik på optimal udnyttelse af økonomiske midler.
- Cost-benefit analyser med henblik på udvikling af økonomistyring ved myndighederne på baggrund af direktiv fra Chefen for Økonomistøtteafdeling 2. Disponering jf. prokuramatrix.

Vi tilbyder fleksible arbejdstider og prioriterer, at der er fornuftig balance mellem arbejde og privatliv. Du kan forvente rejsedage i løbet af året og periodiske spidsbelastninger. Du refererer i det daglige til Chefen for Økonomistøtteafdeling 2; Kommandørkaptajn Jan Quist Jakobsen.
Om dig
Vi forventer, at du kan komme bag om myndighedernes økonomi og derigennem skabe værdi for de budgetansvarlige chefer. Det indebærer i sin helhed tre hovedkompetencer:

Forretningsforståelse:
Du har – eller er interesseret i at få – en god forståelse for myndighedernes opgaver og drivkraft. En god forretningsforståelse er afgørende for at forstå de chefer, du skal levere økonomistyring og rådgivning til.

Økonomiforståelse:
Du har et godt kendskab til økonomi i Forsvaret, herunder anvendelsen af DeMars og Excel. Hvis du har erfaring med forvaltning og/eller administration er det bestemt også en fordel for dit daglige virke.

Personlige kompetencer:
Analyse og kommunikation er to vigtige kompetencer, som vil blive vægtet højt. Analyseevnerne skal du bruge til at komme bag om tallene i chefernes økonomi; og kommunikationen skal du bruge proaktivt og
samarbejdsorienteret, for at skabe værdien for cheferne. Hertil er du også resultatorienteret, ordentlig og forstår at opbygge tillid. En stilling som økonomimedarbejder i Økonomidivisionen indebærer, at du skal levere
skræddersyede økonomiløsninger for de chefer, du rådgiver – under hensyntagen til Forsvarets overordnede krav og behov.
Det kræver helhedsforståelse - og til tider evnen til at kunne navigere i to roller.

Vi forventer desuden, at du ér udnævnt chefsergent. Hvis du ikke allerede er chefsergent forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent og, at du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Hvis du ansættes på en uddannelsesaftale finder udnævnelse til chefsergent sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorerer de almene krav for udnævnelse.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer, med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Jan Quist Jakobsen på telefon: 41 71 06 00.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfrist er den 24. februar 2019, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS DEPARTEMENT
Forsvarsministeriets departement har to hovedopgaver. Den ene handler om ministerbetjening og politikudvikling, hvor vi betjener Forsvarsministeren og understøtter udviklingen af en visionær dansk forsvars-, sikkerheds- og beredskabspolitik. Den anden hovedopgave er ledelse og styring af ministerområdet, hvor vi bl.a. fører tilsyn med, at den økonomiske og aktivitetsmæssige styring inden for ministerområdet tilrettelægges effektivt og inden for de fastsatte rammer.
Vi er tæt på den politiske beslutningsproces, udsynet er internationalt, og vi skal inddrage hele ministerområdets behov, når vi løser en opgave. Ikke to dage er ens, og arbejdstempoet er højt.
Vi er godt 440 medarbejdere – nogen med en kontoruddannelse eller en akademisk baggrund, andre med en militær baggrund og uddannelse. Til daglig arbejder vi enten i København K eller ved en af de decentrale økonomifunktioner ved vores styrelser og myndigheder rundt om i landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

24.02.2019

Indrykningsdato

31.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent