Rådighedsstilling – Stabsbefalingsmand (M232) til JMTO Reserven


Rådighedsstilling – Stabsbefalingsmand (M232) til JMTO Reserven

Er du ansvarsbevidst og engageret, har du autoritet og et overblik ud over det sædvanlige samt mulighed for at være indkommanderet nogle gange hver måned med 1-2 dages varighed, kan du blive JMTO Reserves stabsbefalingsmand.
Om os
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.

Vi består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en Movement Control dispositionsenhed. Vi er ansvarlige for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.

Reserven i JTMO bidrager med støtte til løsning af JTMO opgaver, dette både som samlet enhed, terminalhold og enkeltmand. JMTO er placeret på Flyvestation Karup, og er sammensat af medarbejdere fra mange forskellige enheder i hele Forsvaret.

Geografisk er vi placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.
Om stillingen
Som stabsbefalingsmand er du sammen med chef og næstkommanderende en del af reservens ledelse. Du er ansvarlig for og iværksætter sagsbehandling relateret til administrative og forvaltningsmæssige aspekter af JMTO Reserves opgaveløsning, herunder særligt planlægning, økonomi og budgettering.

Du bidrager til JMTO Reserves uddannelsesvirksomhed med særlig opmærksomhed på korrekt anvendelse af indkommanderinger og arbejdstid. I denne sammenhæng har du et uddannelses- og udviklingsansvar over for de af JMTO Reservens rådighedspersonel, der bidrager til administrationen af enheden.

Da enheden har et højt aktivitetsniveau forventes det, at du kan deltage i enhedens tre-fire årlige samlinger, der typisk forløber torsdag eftermiddag til lørdag eftermiddag, samt i nødvendigt omfang deltage i møder, øvelser og arrangementer ved JMTO faste struktur.

Enheden udvikles løbende, og du forventes at omsætte erfaringer til stadig mere hensigtsmæssige forvaltningsprocedurer samt andre procedurer for Reserven i rammen af LEAN og kvalitetsledelse. Du bidrager derudover til optimering af administration og forvaltning inden for HR Delstrategi 9 i samarbejde med eksterne parter.

Du indgår i Reservens ledelsesteam, og er et af de primære forbindelsesled til den faste struktur bl.a. ved at gøre tjeneste i Karup. Tjeneste udenfor Karup herunder international tjeneste og hjemmearbejde kan forekomme.

Som stabsbefalingsmand er du ansvarlig for den løbende udvikling af JMTO Reserves forvaltning og administration. Samtidig gør din centrale placering og synlighed, at du er rollemodel for enhedens befalingsmænd. Her er tale om en funktion med et stort, varieret og udfordrende ansvar.
Om dig
Det er ønskeligt, at du er chefsergent. Hvis ikke du er chefsergent, forventer vi, at du har mindst 15 års anciennitet som mellemleder. Heraf skal du have mindst fem års erfaring som udnævnt seniorsergent, hvor du har virket i Reserven, og gerne i forskellige enheder og funktioner så du har overblik og netværk, der kan komme en værnsfælles myndighed som JMTO til gode.

Du skal have gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring. Hvis ikke du formelt opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale eller realkompetencevurderes.

Du skal kunne arbejde selvstændigt, konstant holde et højt fagligt niveau og på eget initiativ iværksætte tiltag under hensyn til modstridende interesser. Du skal kunne kommunikere klart og med gennemslagskraft i skrift og tale.

Desuden skal du med integritet og i en passende balance mellem høflighed og bestemthed rådgive og vejlede såvel soldater som førere, ledere og chefer både når det drejer sig om tjenstlige- og private forhold.
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er niveaufastsat til chefsergent af reserven (M232) og løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og Centralforeningen for Stampersonel i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5%. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan honorere Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte major af reserven Steen Madsen på telefon 40 80 79 40 eller via mail på JMTO-R-NK@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard på telefon 72 81 91 90 eller via mail FPS-BA-BSS10@MIL.DK.

Stillingerne kan søges løbende frem mod den 17. februar 2019. Ansættelsessamtaler gennemføres i Karup.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

30.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent