Søværnet 04

Næstkommanderende til Mine Counter Measures Danmark


Næstkommanderende til Mine Counter Measures Danmark

Mine Counter Measures Danmark har brug for en ny næstkommanderende.
Om os
MCM DNK (Mine Counter Measures Danmark) er Søværnets minerydningsenhed, og er hjemhørende i Frederikshavn. Vores primære opgave er at sikre adgangen gennem stræder og til havne i tilfælde af en minetrussel både nationalt og internationalt. Sekundært fjerne gammelt ammunition og miner primært fra de to verdenskrige – et arbejde der foregår kontinuerligt i både danske og udenlandske farvande. Vi assisterer også andre myndigheder med at lokalisere objekter på havbunden f.eks. vrag, fly mv.

MCM DNK består af 32 mand og er et modulært koncept, der er under forsat udvikling. Konceptet baserer sig på fjernstyrede droner/skibe og avancerede undervandsrobotter og sonarer samt container-baserede moduler placeret på militære støtteenheder i operationsområdet.
Vi tilstræber at være en arbejdsplads, som giver mulighed for et meningsfyldt og udfordrende job, og som levner plads til familieliv og uddannelse.
Om stillingen
Som næstkommanderende vil du være chefens nærmeste sparringspartner inden for en lang række områder, der primært relaterer sig til HR-området. Du vil sammen med administrationsbefalingsmanden være ansvarlig for divisionens tjeneste- og kursusplanlægning herunder detailplanlægning med Søværnets uddannelsescentre og eksterne undervisere. Du vil være bindeled mellem MCM Danmark og en lang række af andre af Søværnets myndigheder i de forhold, der ikke umiddelbart vedrører skibene. Derudover vil der også forekomme planlægning af større arrangementer og andre opgaver, der kræver en større koordination.

Til de sejladser, hvor vi benytter en støtteplatform, vil du have ansvaret for koordinationen med støtteplatformen i forhold til de administrative områder. Under sejlads har du ansvaret for løbende dialog med støtteplatformen og derved sikre, at samarbejdet foregår bedst muligt. Det operative samarbejde håndteres af operationsofficeren.

Endvidere er du MCM Danmarks sikkerheds- og kryptosikkerhedsofficer og skal derved sikre at MCM Danmark kontinuerligt lever op til de gældende regler inden for området.

Du skal kunne fungere som chefens stedfortræder på en lang række områder og derfor kunne varetage ex. løngodkendelse og lignende.

Det er ikke et krav, at du har erfaring inden for minerydning, da dette ikke vil være dit primære arbejdsområde. Såfremt du har lyst, er det dog muligt at blive oplært i en lang række af områderne, hvormed du kan få en aktiv rolle i selve minerydningsoperationen.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant eller erfaren premierløjtnant og gerne med baggrund fra sejlende tjeneste. Du har erfaring med sagsbehandling og gerne med koordination med andre myndigheder.
Du skal kunne arbejde meget selvstændigt og selv være i stand til at identificere arbejdsopgaver. Du skal være klar på en uformel omgangstone og et fladt hierarki, der til gengæld fordrer meget selvstændige medarbejdere, der selv styrer store dele af deres arbejdsdag.
Du skal være forberedt på efteruddannelse inden for økonomi og militær sikkerhed, såfremt du ikke allerede er uddannet. Du skal være klar på sejlads på såvel vores egne enheder som på kommende støtteplatforme, men også på en dagligdag på Flådestation Frederikshavn.

Hvis du er klar på alt det ovenstående, så kan vi til gengæld tilbyde dig en stilling, der ikke findes to af i Søværnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos kaptajnløjtnant Claus Krogh Christensen NK MCM DNK, mail 2e-mcm-b-tl@mil.dk eller på telefon 30 16 95 23.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 13. februar 2019. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.
Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2019, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder. Fast tjenestested vil være i Frederikshavn (Flådestation Frederikshavn).

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

13.02.2019

Indrykningsdato

20.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent