Almen sergent Hæren 1

Taktiklærer ved Center for Landoperationer


Taktiklærer ved Center for Landoperationer

Er du en holdspiller og trives i en travl og dynamisk hverdag, hvor omdrejningspunktet er uddannelse og udvikling? Har du lyst og evner til at undervise i taktik på troppeenhedsniveau og bidrage til hærens doktrinudvikling? Kan du svare ja til disse spørgsmål, så er stillingen som taktiklærer på bataljons- og brigadekurset i Center for Landmilitære Operationer måske noget for dig.
Om os
CLO udgør det landmilitære element under Institut for Militære Operationer og består af 25 officerer, der arbejder i fire elementer, som dækker fra delings- til korpsniveauet. Arbejdet i CLO er præget af en vekselvirkning mellem forskning (doktrinudvikling), formidling (undervisning af elever) og professionsfastholdelse (støtte til hærens operative enheder).

Vi har fokus på den militære profession, hvor den ultimative udfordring er føring og ledelse af landmilitære enheder i kamp.

CLO er den største bidragsyder i udvikling, planlægning og gennemførelse af videreuddannelseskurserne på bataljons- og brigadeniveau, samt den grundlæggende officersuddannelse. Derudover gennemfører CLO også kurset Advanced Land Operations, der sammen med Component Campaign Planning udgør Operations- og Føringsuddannelsen.

CLO spiller derfor en afgørende rolle i prægningen af hærens kommende delingsførere, kompagnichefer, stabsofficerer og kommende chefer i hæren.

CLO tilbyder nogle af forsvarets mest moderne og effektive uddannelser med et højt indhold af simulation og tværfaglighed. Bataljonskurset samt OFU gennemføres delvist ved hjælp af distanceundervisning, mens officersgrunduddannelsen gennemføres som ren tilstedeværelse. Brigadekurset gennemføres ligeledes som tilstedeværelse næste gang, hvorefter det ændres til blandet tilstedeværelse og distanceundervisning.

CLO er ansvarlig for udvikling og drift af Feltreglement I og III samt reglement for Bataljonskampgruppen og Taktisk Ordbog.
Om stillingen
Dine primære opgaver vil være at indgå i det element, der planlægger, tilrettelægger, gennemfører og kontrollerer undervisningen i taktik og militære operationer på bataljons- og brigadeniveau.
Du vil derudover blive inddraget i hærens studie- og udviklingsvirksomhed, primært gennem doktrinudvikling af hærens felt- og enhedsreglementer, og du vil få en aktiv rolle i udviklingen og optimeringen af kursus.

Endvidere vil du til tider støtte uddannelserne på de øvrige niveauer inden for CLO samt løse opgaver som underviser ved eksterne kurser i såvel ind- som udland.

Du vil få selvstændige sagsbehandlingsopgaver inden for uddannelse, pædagogik eller militære operationer. Dertil kan du blive projektofficer på forskellige aktiviteter.
Endelig vil du deltage i aktiviteter med Danske Division og/eller brigadestabe, og herved vedligeholde og udvikle egne kompetencer indenfor operationer.

CLO har stort fokus på kompetenceudvikling og der er god mulighed for at læse ALO/MMS fra stillingen.
Om dig
Du er kaptajn M321 og har gennemført Videreuddannelsestrin-I/Leder eller alternativt videreuddannelseskurserne Bataljon og Brigade.
Du har erfaring fra internationale missioner og har forrettet tjeneste i en stab på bataljons-, brigade- eller divisionsniveau. Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har været underafdelingschef i hæren.

Du er en god formidler og kan formulere dig præcist i et forståeligt sprog i skrift og tale, såvel på dansk som engelsk. Du har forståelse for samvirket mellem specialer og kan inddrage andre fagområder i undervisningen. Du kan fremstå som faglig ekspert med tidssvarende kompetencer.

Du er fleksibel i din tilgang til tjenesten og helhedsorienteret med fokus for opgaveløsningen. Du har gode samarbejdsevner, er engageret og innovativ.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Fast tjenestested er ved Forsvarsakademiet, Frederiksberg Slot.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning
Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, dog senest den 1. februar 2017, idet du skal være med fra start af det næste hold studerende på VUK/BDE, der starter den 25. februar 2018. Ansøgningsfristen er den 18. december 2018 og samtaler forventes afholdt løbende og i uge 51.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte elementlederen for bataljons- og brigadekursus major Jimmi Holst på tlf.: +45 41 31 71 61.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarsakademiet Forsvarsakademiet er dansk forsvars værnsfælles center for militære studier. Vores aktiviteter består af uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også enkelte kurser til civile uden for forsvaret. Gennem forskningsbaseret uddannelse i militære studier bidrager Forsvarsakademiet til, at forsvarets chefer kan kæmpe og vinde i morgendagens konflikter.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederiksberg Slot

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

18.12.2018

Indrykningsdato

04.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent