Missionplanner

Chef for 2. Communications- and Information Systems Kompagni


Chef for 2. Communications- and Information Systems Kompagni

Vil du være chef for en unik værnsfælles operativ føringsstøttekapacitet, og har du lyst til at arbejde med høj kompleksitet og et bredt opgavespændspænd i en videnstung enhed med specialiserede og professionelle kollegaer? Så har du mulighed for at blive chef for 2. Communications- and Information Systems Kompagni ved 2. Føringsstøttebataljon, Føringsstøtteregimentet.
Om os
2. Communications- and Information Systems Kompagni er en værnsfælles enhed, der leverer kommunikations- og informationssystemløsninger til de fleste af Forsvarets operative enheder - nationalt såvel som internationalt.

2. Communications- and Information Systems Kompagni indgår i 2. Føringsstøttebataljon, der er en ny bataljon, der skal opbygges med operative CIS-kapaciteter til Flyvevåbnet og Specialoperationsstyrkerne, dele af NATOs DCM-kapacitet samt situationsbestemte operative førings- og CIS-kapaciteter til Hæren. Dertil Føringsstøtteregimentets operative basis- og reaktionsstyrke-uddannelse, der med øget rekruttering skal kunne understøtte forligets opbygningstakt.

Bataljonen har et operativt mindset og hviler på et kompetencebaseret samspil mellem førere og specialister samt et fokus på økonomi med kræfterne. Dertil et moderne og bredt accepteret ledelses- kultur- og traditionsbærende grundlag, der bidrager til et godt arbejdsmiljø.
Om stillingen
Du bliver chef for en række dedikerede og fagligt dygtige medarbejdere, hvoraf størstedelen har adskillige års erfaringer med levering af CIS-løsninger i såvel ind- og udland, og flere har suppleret erfaringen med et IT-fagligt svendebrev. Omgangstonen i kompagniet er fri og uformel og der ligges stor vægt på personlige relationer.

Du bliver ansvarlig for underafdelingens samlede materiel-, budget- og personelforvaltning jf. gældende direktiver og bestemmelser, herunder fordeling af ressourcer til underlagte enheder samt opfølgning og kontrol.

Som underafdelingschef bliver du desuden ansvarlig for arbejdsmiljøvirksomheden i henhold til Arbejdsmiljøloven samt ansvarlig for sikkerheden i henhold til gældende bestemmelser.

Du får kommandoen over en kommandodeling og tre CIS-delinger. Kommandodelingen er garnisoneret i Fredericia og består, ud over chef, næstkommanderende og kompagnibefalingsmanden, af en forsyningssektion og en vedligeholdelsessektion. 1. CIS-deling er garnisoneret på Flyvestation Karup med primær opgave at støtte Flyvevåbnets wings. 2. CIS-deling er en værnsfælles deling under opbygning garnisoneret i Fredericia. Delingen er i de kommende år dedikeret til at støtte Specialoperationskommandoens opbygning af et Composite Special Operations Component Command hovedkvarter, herunder tillige med bidrag fra Flyvevåbnet m.h.p. opbygning af et Special Operations Air Task Group hovedkvarter. 3. CIS-deling er ligeledes garnisoneret i Fredericia og har blandt andet til opgave at levere CIS-støtte til enheder i Forsvaret, som ikke har en dedikeret CIS-støtte eller hvor der er behov for at forstærke. Desuden bidrager delingen til grundlæggende CIS-uddannelse for nye kollegaer.

Du bliver tillige ansvarlig for løbende at opstille enkeltmedarbejdere og teams til internationale operationer, hvor de sikrer signalforbindelserne fra missionsområdet og hjem til Danmark, samt leverer både klassificerede og ikke klassificerede netværk til enhederne i missionen.
Om dig
Du er kaptajn i flyvevåbnet eller Hæren. Alternativt er du premierløjtnant, der er i gang med uddannelsen til kaptajn, eller som kan ansættes på en uddannelsesaftale. Derudover vægtes det, at du har ledelseserfaring som delingsfører og/eller næstkommanderende i en underafdeling eller tilsvarende, samt erfaring som operativ eller teknisk sagsbehandler ved ANSV 4 eller højere.

Som underafdelingschef formår du at sætte retning med en tydelig og synlig styring der bidrager til koordinering af kompagniets mange og forskelligartede opgaver således, at de ønskede resultater nås i rette tid inden for de rådige ressourcer.

Du er helhedsorienteret og formår løbende at prioritere mål og midler, så ressourcer bruges hensigtsmæssigt. Samtidigt med føring af de igangværende opgaver formår du at se fremad og være på forkant med de langsigtede mål således, at kompagniet får så stabil og målrettet en udvikling som mulig.

Du er en officer og et menneske med stærke samarbejdskompetencer, der opnår følgeskab gennem dine handlinger. Du hylder forskellighed og giver plads til, at dine medarbejders kvaliteter og kompetencer kommer til udtryk i hverdagen. Du har fokus på, at understøtte den enkelte medarbejders udvikling hvad enten det er som fører eller specialist.

Det er ønskeligt, at du har en teknisk baggrund, gerne relateret til CIS specifikt eller føringsstøtte generelt, ligesom du forventes at have såvel interesse som flair for at engagere dig i underafdelingens tekniske opgaveløsninger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et tillæg.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste ved Føringsstøtteregimentet med fast tjenestested i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, til denne stilling kræves det Hemmeligt/NATO Secret, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Frederik Bircherod Calundan, +45 7282 6700 / Mobil: +45 4171 0469
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Malene Nørgaard Abel på telefon +45 7281 9142.

Ansøgningsfristen er 2. december 2018. Samtaler gennemføres snarest derefter.
Stillingen er til besættelse 1. januar 2019 eller snarest muligt derefter.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Føringsstøtteregimentet
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO. Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.12.2018

Indrykningsdato

06.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent