Søværnet 04

Operationsofficer ved Marinehjemmeværnet


Operationsofficer ved Marinehjemmeværnet

Er du uddannet taktisk officer i Søværnet og vil du udfordres med planlægning og gennemførelse af Marinehjemmeværnets operative opgaveløsning? Vil du bidrage aktivt til at udvikle og implementere forsvarsforligets betydning for Marinehjemmeværnets fremtidige operative opgavekompleks, herunder udarbejdelse af det tilhørende operative plan- og ordregrundlag.
Har du mod på at prøve kræfter med en alsidig, inspirerende og udfordrende tjeneste i Marinehjemmeværnet? Så venter der dig et udfordrende og varieret job som operationsofficer ved Marinehjemmeværnet.
Om os
Hjemmeværnets mission er at bidrage til beskyttelsen af Danmark med militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold. Marinehjemmeværnet løser i tæt samarbejde med Søværnet en række opgaver inden for farvandsovervågning, søredning, forureningsbekæmpelse og bevogtning. Sammen med Politiet, Toldstyrelsen og kommunerne deltager vi også i løsningen af en række myndighedsopgaver.

Vi dækker hele Danmark og er bl.a. ansvarlige for at opstille, uddanne og træne ca. 2.500 frivillige marinere. Marinehjemmeværnet vil på sigt være placeret både på Flådestation Korsør og i Sødalsparken i Brabrand, men mange af aktiviteterne sker ude ved underafdelingerne/flotillerne og om bord på Hjemmeværnets fartøjer og øvrige enheder.

Vi er 40 dedikerede civile og militære medarbejdere, der med udgangspunkt i kontorerne i Ringsted og Brabrand varetager kontakten til vores frivillige enheder og andre myndigheder. Vi arbejder i en uformel kultur med mange varierede opgaver. Hverdagen kan tit være travl og uforudsigelig. Vi sætter medarbejdernes trivsel og udvikling i centrum, og vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø. Dagligdagen er præget af en fri og uformel omgangstone.

Marinehjemmeværnets Operations- og Planlægningssektion har ansvaret for den koordinerende planlægning af Marinehjemmeværnets årsprogram, samt ansvaret for opstilling af Marinehjemmeværnets kapaciteter til operative opgaveløsning og øvelsesaktivitet. Sektionen følger den operative indsættelse af enheder og gennemførelse af øvelsesaktiviteter, og herunder foretager den relevante efterbehandling af aktiviteterne. Vi har et tæt samarbejde med vores frivillige hjemmeværnsfolk, der varetager de operative- og øvelsesmæssige opgaver lokalt, ligesom vi arbejder sammen med en række af Forsvarets øvrige styrelser og civile myndigheder.
Om stillingen
Som operationsofficer vil du indgå i Operations- og Planlægningssektionen, som udover dig vil bestå af sektionschefen samt fem militære medarbejdere.
Sektionen er geografisk fordelt med medarbejdere i både Ringsted og Brabrand. Denne stilling er placeret i Brabrand.

Du vil blive ansvarlig for tilrettelæggelse, tilsyn med gennemførelse, kontrol og registrering af Marinehjemmeværnet operative indsættelser til støtte for Forsvaret og andre myndigheder.

Du vil blive ansvarlig for udarbejdelse af opstillingsplaner og -befalinger til operativ opgaveløsning samt bevogtningsplaner på overordnet niveau, ligesom du vil skulle bistå og rådgive flotillerne i deres udarbejdelse af plansamling og operative ordrekompleks.

Du vil skulle deltage i mødevirksomhed både med samarbejdspartnere i Forsvaret samt med civile myndigheder som ressourceperson indenfor det operative område.

Du vil blive ansvarlig for at indhøstede erfaringer (lessons identified) fra den operative opgaveløsning sagsbehandles til bearbejdede erfaringer (lessons learned), der efterfølgende implementeres som opdaterede procedure eller Best Practices, som bidrag til Marinehjemmeværnets løbende operative udvikling.

Du vil skulle bidrage til udarbejdelse af og opfølgning på Marinehjemmeværnets generelle årsprogram både for det indeværende og det kommende år.

Du vil sammen med sektionens øvrige medarbejdere på skift skulle deltage som øvelseskoordineret eller observatør i Marinehjemmeværnets interne øvelser eller andre eksterne øvelser, hvor Marinehjemmeværnet deltager.

Derudover kan du forvente i mindre omfang at skulle virke som instruktør på Marinehjemmeværnets sejlende kurser.

Du vil skulle indgå som kontaktofficer for to flotiller med hovedopgave at opbygge et godt kendskab til de tildelte flotiller. Formålet er at kunne vejlede og hjælpe de tildelte flotiller både i deres daglige virke, og med at nå flotillens målsætning.

Du kan forvente at skulle indgå som vagthavende i Marinehjemmeværnets vagthavendeordning. Opgaverne som vagthavende er at være et døgnbemandet kontaktpunkt, der er bindeleddet i hurtig rapportering og kommunikation mellem Værnsfælles Forsvarskommando og Marinehjemmeværnets og Hjemmeværnets ledelse om indsættelser til vands, samt at vejlede og rådgive indsatte hjemmeværnsenheder. Som vagthavende er man på døgnbaseret telefontilkald en uge ad gangen.

Du og din familie skal være forberedt på, at der vil forekomme arbejde i weekender og på andre skæve tidspunkter, idet vores frivillige for det meste er aktive udenfor normal arbejdstid.

Der er i rimeligt omfang mulighed for hjemmearbejdsdage, ligesom der i stillingen vil være mulighed for videreuddannelse, herunder videreuddannelse til næste militære stillingsniveau.
Om dig
Du er uddannet kaptajnløjtnant af taktisk linje i Søværnet og har erfaring som officer fra sejlende tjeneste.

Det vil være en fordel, hvis du tidligere har beskæftiget dig med Søværnets eller Marinehjemmeværnets nationale opgaveløsning, og generelt har forståelse for Forsvarets og Hjemmeværnets operative opgaveløsning.

Det vil ligeledes være en fordel, hvis du tidligere har beskæftiget dig med frivilligt arbejde enten som led i tjenesten eller i fritiden, samt har god forståelse for frivillighedens særlige bevæggrunde.

Som person er du fagligt dygtigt funderet, initiativrig og i stand til at træffe beslutninger, ofte i en dynamisk hverdag, hvor opdukkede opgaver løses på dagligt basis. Du er helhedsorienteret, fleksibel og god til at håndtere pres. Du er udadvendt, empatisk og god til at samarbejde både vertikalt og horisontalt på tværs i organisationen, samt med eksterne civile samarbejdspartnere. Men først og fremmest udstråler du virkelyst og engagement i forhold til denne anderledes maritime karrierestilling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Operations- og Planlægningssektionen i Marinehjemmeværnet, orlogskaptajn Anders Frishøj på tlf.: 782 20420, mobil: 7216 3612 eller mail MHV-CHOPL@mil.dk.

Spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår rettes til HR-konsulent Martin Robert Fyrstenberg på telefon 72 81 91 76.

Ansøgningsfristen er 25. november 2018. Samtaler forventes afholdt i uge 48, 2018.

Tiltrædelse i stillingen 1. januar 2019 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig søge stillingen via nedenstående link. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.11.2018

Indrykningsdato

05.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent