Hæren 06

Holdfører og taktiklærer til VUT- I/ML og militær akademiuddannelse ved HSGS


Holdfører og taktiklærer til VUT- I/ML og militær akademiuddannelse ved HSGS

Vil du være med til at udmønte den nye befalingsmandsstrategi og uddanne stolte og dygtige mellemledere til Hæren?

Så kan vi samtidigt tilbyde dig en stabil tjeneste, hvor du kan bringe dig selv i spil som leder samt tilbyde dig gode muligheder for kompetenceudvikling.
Om os
Hærens Sergentskole (HSGS) uddanner sergenter, oversergenter og seniorsergenter til alle våbenarter i Hæren. Herunder uddannes endvidere sergenter som et led i den grundlæggende reserveofficersuddannelse, officersbasisuddannelse, samt den grundlæggende sergentuddannelse for kommende sprogofficerer.
Fra den 1. januar 2019 vil HSGS, som en selvstændig enhed, blive underlagt Forsvarsakademiet som forvaltende myndighed.

Vores ambition er, at være førende indenfor praktisk ledelse og læring, samt være en spændende og udfordrende arbejdsplads, der er præget af korpsånd og stolthed.
Vi har fokus på tre hovedstrategier:
• Effektiv kompetenceudvikling af skolens elever
• Kompetente og engagerede medarbejdere
• Attraktiv arbejdsplads.

Videreuddannelsesafdelingen (VUTAFD) for mellemledere i Hæren er en underafdeling under skolechefen, der varetager uddannelsen af oversergenter og seniorsergenter. Afdelingen består af en chef, to holdførere, 10 lærere og en forsyningshjælper.
Vi har en flad organisationsstruktur og en medarbejderstab med en bred og dyb faglighed og hvor vi er drevet af et stort ønske om, at udvikle vores kommende kollegaer. Alle har en høj grad af ansvar inden for ledelse og uddannelse og for uddannelserne som helhed.
Den fælles motivation er at uddanne dygtige mellemledere til strukturen.
Ved skolen er både militære og civile kompetencer velkomne og vi investerer gerne i relevant uddannelse af dig.
Om stillingen
Som holdfører er du leder for VUT-I/ML med reference til chefen for VUTAFD.
VUT-I/ML kerneopgave er at uddanne og kompetenceudvikle de kommende oversergenter til Hæren. Du vil indledningsvist blive ansvarlig for VUT-I uddannelsen, hvor du vil forestå planlægningen og tilrettelæggelsen af uddannelsen samt undervise i føringsvirke. Du er ansvarlig for, at elevernes samlede kompetencebehov er inddækket, samt ansvarlig for lærernes kompetenceudvikling.
Generelt er der stor synergi og interaktion på VUT-I/ML. Der er udvikling, udfordringer, dynamik og en høj grad af frihed i stillingen.

I rammen af indeværende forsvarsforlig, ændres uddannelserne i VUTAFD. VUT-I og VUT-II, i deres nuværende form, nedlægges i løbet af 2019. De erstattes af en militær akademiuddannelse samt af to efteruddannelseskurser, for de OS der skal være faglærere og skydeledere med ansvar for enhedsskydninger.

Vi forventer at du har mod og lyst til at indgå i arbejdet med ændringerne af uddannelserne samt at du er indforstået med, at stillingen vil blive justeret i f.t. VUTAFD kommende opgaver. Perspektivet er, at du fremadrettet vil indgå i ledelsen af den militære akademiuddannelse og at du vil skulle varetage udvikling og undervisning i taktik fagene på den militære akademiuddannelse.

Ved VUTAFD er ånden ”frihed under ansvar”, hvilket giver stor tilfredshed i jobbet for både dig som leder og for lærerne. Lærerne er professionelle, engagerede og har en dyb faglighed i deres ansvarsområder.
Der er højt til loftet ved afdelingen, og udvikling og innovative ideer er meget velkomne. Der er forventning om, at du omsætter dine ideer til virkelighed. Konkret vil en opgave være at implementere befalingsmandsstrategien i uddannelserne, herunder fastholdelsen af et operativt ”mindset” på uddannelserne.
Ved skolen er både militære og civile kompetencer velkomne og vi investerer gerne i relevant uddannelse af dig.
Om dig
Du er kaptajn, gerne med erfaring som underafdelingschef og interesse for taktik og uddannelse.

Vi forventer at du lever op til Hærens befalingsmænds kerneværdier; Rollemodel, Faglighed og Mandskabsbehandling. Det betyder, at du har en synlig og markant ledelsesstil. Du kan motivere, danne, uddanne og udvikle eleverne gennem det personlige eksempel og læringsstil.

Du er struktureret, fremsynet, har overblik og evner at holde flere bolde i luften på samme tid. Du fremstår som rollemodel og formår at bringe dig selv i spil. Du sætter gerne rammen om uddannelsen i dialog med lærere, elever samt kolleger og skaber derved muligheder og handlefrihed for de engagerede lærere og elever.
Du er professionel og sætter en ære i, at der er kvalitet i opgaveløsningen. Du er fleksibel, imødekommende og robust. Du kan skabe helhed i uddannelsen, er god til at kommunikere og har lyst til at forme de kommende mellemledere.
Du har erfaring fra strukturen, men også gerne erfaring fra en skole. Det vigtigste er dog, at du har lysten til at gøre en forskel i stillingen. Du har god indsigt i andre mennesker og investerer gerne noget af dig selv i eleverne. Du har en anerkendende og troværdig ledelsesstil, er nærværende i din lederfunktion, og formår at motivere og inspirere eleverne og dine kollegaer.
Du kan tilrettelægge tiden til rådighed og prioritere dine opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

I forbindelse med ansættelse kan der blive tale om mobilitetsfremmende tillæg, samt et midlertidigt funktionstillæg på kr. 2.000,00.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos CH/VUT major Peter Fink Work på telefon 41 96 29 59. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 18. november 2018, idet ansættelsessamtaler kan afholdes løbende og forventes afsluttet uge 48. Stillingen ønskes til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HÆRENS SERGENTSKOLE
Hærens Sergentskole uddanner alle Hærens fremtidige mellemledere og ledere.
Hærens Sergentskole uddanner Hærens befalingsmænd, og derudover uddanner skolen sergenter til de forskellige officersgrunduddannelser.
Skolen er en selvstændig enhed under Forsvarsakademiet, og består af Den Grundlæggende Sergentuddannelse, Officersgrunduddannelsen, Videreuddannelsen for mellemledere, en stab og støttefunktioner til uddannelserne.
Hærens Sergentskoles fælles motivation er at uddanne dygtige befalingsmænd til Hæren og Forsvaret, der lever op til Hærens Befalingsmænds Kerneværdier.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

18.11.2018

Indrykningsdato

01.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent