Almen sergent Hæren 1

Bataljonsbefalingsmand til 3. CIS- Operationsstøttebataljon


Bataljonsbefalingsmand til 3. CIS- Operationsstøttebataljon

Har du naturlig autoritet, en teknisk baggrund men også operativ forståelse og vilje til at være rollemodel for alle befalingsmænd? Er du klar til at indgå i Command Team sammen med bataljonschefen?
Om os
3. CIS- Operationsstøttebataljon (3 CISOPSBTN) er en ny operativ bataljon, der skal samle store dele af de opgaver, som nu løses i fire afdelinger i staben ved Telegrafregimentet. For at kunne indfri dette, vil 3 CISOPSBTN blive etableret med tre ben, som er indbyrdes forbundne. De tre ben er: Driftssiden, som består af CIS Operationscenteret, SATCOM HUB og Forsvarets Frekvenskontor; Videreudviklingssiden, som består af Federated Mission Networking Sektionen og Implementeringssektionen; Uddannelsessiden, som består af UDDSEK. Hertil kommer en stab, som skal synkronisere, prioritere opgaver og ressourcer samt støtte de seks sektioner.

Bataljonen vil være præget af specialister, der inden for hver deres område bidrager til den fælles opgaveløsning. Arbejdstempoet vil være højt, og der vil være en stor grad af fleksibilitet og omstillingsparathed, når operative behov eller pludselige ændringer skal imødekommes. Fokus vil være på alle tre ben, hvor driften fokuserer på at støtte de tre andre bataljoner, mens videreudviklingen især fokuserer på NATO-koncepten for Federated Mission Networking og herunder etablering af Battlelab, definering af arkitektur og topologi samt opbygning af de instanser og standarder, der skal sikre, at vi kan indgå i denne koncept. Uddannelsesbenet fokuserer på at skabe forudsætninger for den kapacitetsnære uddannelse samt på at højne det faglige niveau ved alle bataljoner i Føringsstøtteregimentet

Bataljonen har et teknisk højt niveau, som i kombination med en stor operativ forståelse sikrer, at vi i samarbejde med de øvrige bataljoner ved regimentet kan levere gode og solide føringsstøtte-løsninger til de operative brugere inden for alle værn. Så vidt muligt søger vi at lave standardløsninger – som naturligvis altid skal tilpasses en given opgave eller enhed. Derfor baserer vi vores virke på et kompetencebaseret samspil mellem førere og specialister, hvor en flad ledelseskultur sikrer inddragelse af specialister i tide. Dette giver både fleksibilitet, effektiv ressourceudnyttelse og et godt arbejdsmiljø.
Om stillingen
Som bataljonsbefalingsmand bliver du sammen med bataljonschefen en del af bataljonens Command Team. Du rådgiver og vejleder bataljonschefen målrettet og loyalt ud fra egen viden og erfaring på områder, der har indflydelse på bataljonens opgaveløsning. Du forventes at bringe din solide tekniske erfaring og viden i spil i samarbejdet i Command Teamet og til gavn for bataljonens samlede opgaveløsning.

Som bataljonsbefalingsmand medvirker du til at optimere processer og procedurer, så bataljonschefens beslutningsgrundlag er understøttet – i tide. Du indgår i et tæt samarbejde med bataljonsbefalingsmænd ved de øvrige bataljoner i regimentet, så du i tide kan rådgive om, eller foreslå, gensidig støtte eller behov for justeringer i aktuelle opgaver, ressourcer eller prioriteter.

Befalingsmandskorpset er den gennemgående drivkraft inden for alle bataljonens fagområder. Som bataljonsbefalingsmand har du tæt kontakt til bataljonens mellemledere og skal være med til at udvikle befalingsmandskorpset i dialog med bataljonens chefer, regimentsbefalingsmanden, bataljonens enheder og de mange kolleger ved regimentet. Herunder skal du på direktiv fra chefen og i samråd med regimentsbefalingsmanden medvirke ved talentudpegning og -udvikling af konstabel- og befalingsmandsgruppen ved bataljonen. Du vil naturligt virke som mentor og rådgiver for yngre mellemledere ved bataljonen, hvor dit udgangspunkt er din erfaring, Hærens Befalingsmandsstrategi og din dialog med chefen.

Samlet set skal du sammen med bataljonschefen bidrage til, at bataljonen opnår høj operativ effekt gennem teknisk solide, fleksible og indsatsklare kapaciteter.
Om dig
Vi forventer, at du ér udnævnt chefsergent. Hvis du ikke er chefsergent, så har du en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som seniorsergent samt en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 i kvalifikationsrammen for livslang læring. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale.

Du har en teknisk baggrund, som minimum IT-supporter, og en god operativ forståelse. Du skal have erfaring fra virket i spændet mellem det tekniske og det operative. Du har et indgående kendskab til Føringsstøtteregimentets organisation og de fleste fagområder ved 3 CISOPSBTN, så du kan bidrage substantielt inden for dit ansvarsområde. Du står stærkere, hvis du har erfaring fra flere niveauer og flere tjenestesteder samt erfaring fra internationale operationer.

Du er nytænkende og visionær i arbejdet med at opbygge en ny bataljon. Du kan arbejde selvstændigt og holder altid et højt fagligt niveau, iværksætter tiltag på eget initiativ og opnår brugbare og velfunderede resultater.

Du har gode evner inden for kommunikation (både på dansk og engelsk), planlægning og styring. Og så er du ansvarsfuld, imødekommende og har både evne og vilje til at støtte bataljonens opgaveløsning gennem såvel teknisk som operativ rådgivning. Desuden har du erfaring nok og vilje, til at kunne rådgive og vejlede den enkelte soldat i såvel tjenstlige som private forhold.

Du fremstår som en rollemodel, der er bredt respekteret som en kompetent befalingsmand. Herigennem formår du at gå i spidsen for skabelse og opretholdelse af korpsånden ved 3 CISOPSBTN.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Hvis du ansættes på en uddannelsesaftale finder udnævnelse til chefsergent sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorerer de almene krav for udnævnelse.

Dit faste tjenestested vil være ved Føringsstøtteregimentet i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT og opretholde godkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTRAKT OG ANSÆTTELSE:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 3 CIS- Operationsstøttebataljon; oberstløjtnant Frank Valentin Nielsen på mail TGR-CISOPCH@mil.dk eller telefon: 20 60 46 34.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse; FPS-BA-BS243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfrist er den 25. november 2018, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter. Stillingen er til besættelse 1. januar 2019. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte, vi støtter brigade- og divisionsniveauet i Hæren samt yder støtte til Flyvevåbnets Wings og Specialoperationskommandoen.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter til Forsvarets internationale og nationale operationer, øvelser og aktiviteter.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

25.11.2018

Indrykningsdato

25.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent