Civil karriere 1

Lektor til forskning og udvikling inden for militær ledelse og organisation


Lektor til forskning og udvikling inden for militær ledelse og organisation

Kunne du tænke dig at blive en drivende kraft i udviklingen af den militære profession og styrke ledelsesmæssige og organisatoriske forhold i forsvaret gennem professionsnær forskning og udvikling? Og har du lyst til at spille en central rolle i et inspirerende forsknings- og udviklingsmiljø? Så kan du være på vej til dit næste job i Institut for Ledelse og Organisation ved Forsvarsakademiet.
Om os
Instituttet udvikler og styrker forsvarets kompetencer til ledelse, styring og organisationsudvikling. Instituttet giver enkeltpersoner og myndigheder adgang til forskningsbaseret viden om ledelse, styring og organisationsudvikling i militær sammenhæng og medvirker til, at denne viden omsættes til anvendelse i praksis, og at erfaringer fra praksis nyttiggøres ved udviklingen af det teoretiske grundlag.

I instituttet benytter vi både kvantitative og kvalitative metoder, hvor den kvalitative metode dog er mest anvendt. Aktions- og praksisnær forskning er meget anvendt og det teoretiske afsæt er typisk med poststrukturalistiske og systemiske perspektiver på den militære ledelse og organisation.

Vi bor på Østerbro og har mange spændende og udfordrende arbejdsopgaver. Hverdagen er varieret, og vi har fleksible arbejdsforhold. Vi har et fagligt miljø, hvor vi som oftest både kan fordybe os i tingene og få afprøvet teorier i praksis. Vi har et godt sammenhold og er mange erfarne kolleger, som er interesserede lyttere og sparringspartnere, når en sag skal vendes.
Om stillingen
Du bliver en vigtig del af det institut, der gennemfører forsknings- og udviklingsopgaver inden for militær ledelse, organisation og styring. Her vil du få en varieret og udviklende hverdag med en stor samarbejdsflade i forsvaret. Du vil komme til at bestride en række forskellige opgaver relateret til instituttets opgaveportefølje, herunder forsknings-, udviklings- og uddannelsesopgaver. Undervisning på forsvarets højeste uddannelsestrin, Master i Militære Studier, og andre af forsvarets uddannelser og kurser vil indgå i din opgaveportefølje.

Vi ønsker at styrke vores forskning i den militære profession, herunder særligt dannelsen af officersvirket. Dette for at give den danske officer et solidt grundlag hvorfra der kan reflekteres over egen profession og skabes et nuanceret udgangspunkt ift. professionens møde med de eksterne krav og forventninger til professionen. Herunder med vægt på mødet mellem uddannelse og praksis og udviklingen af professionen i forhold til sikkerheds- og forvaltningspolitiske udviklingstendenser.

I stillingen er der en forventning til, at du arbejder på at opbygge et internationalt samarbejde med relevante samarbejdspartnere og institutioner.

Vi søger at skabe en stærk kobling mellem vores forskning, udviklingsopgaver og uddannelsesaktiviteter, så der vil være rig mulighed for samarbejde på tværs i instituttet med mange forskellige fagligheder, der alle har det til fælles, at de brænder for at gøre en forskel for organisationen og for professionen. Ligeledes søger vi at skabe samarbejde på tværs af Forsvarsakademiets institutter, hvilket giver mulighed for at arbejde tværdisciplinært med professionen i fokus.

Du vil få rige muligheder for at formidle resultaterne af dit arbejde gennem publiceringer, undervisning, konferencer, seminarer o. lign.
Om dig
Du har en ph.d. grad inden for en relevant samfundsvidenskabelig disciplin og har eller kan umiddelbart godkendes til en lektorstilling. Du brænder for at arbejde med en traditionsrig profession både på et teoretisk og et praktisk plan. Du er stærk metodisk og har erfaring med at designe og gennemføre kvalitative undersøgelser, som fx feltstudier. En bredere indsigt i og interesse for professions- og organisationsteori vil være en fordel. Du har stor erfaring med at arbejde med forskning og kan dokumentere dette gennem din publikationsliste. Du er drevet af at koble forskning med udvikling i tæt relation til de berørte aktører.

Du trives med at støtte kolleger der ikke nødvendigvis har samme forskningserfaring at trække på som dig - fx ift. at få publiceret forskningsresultater. Du er parat til at gå foran og tage ansvar for at forsknings- og udviklingsaktiviteter integreres i Forsvarsakademiets uddannelser.

Du kan formidle/undervise på masterniveau og finder det interessant at fordybe dig i ledelses-, organisations- og professionsteoretiske perspektiver, som du formidler til de studerende med en pædagogik, der gør det muligt for de studerende at koble teori og egen praksis.

Du arbejder selvstændigt og systematisk og magter at bevare overblikket og kvaliteten, selv når der er tale om projekter med stor kompleksitet.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som lektor og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Desuden bliver du ansat efter det til enhver tid gældende cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske læerer ved Forsvarsakademiet.

Som ansat i forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerheds under hele ansættelsesforløbet. Du skal desuden stå til rådighed for udsendelse til de operative enheder i forbindelse med forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Michael Pingel Hansen, tlf. 72 81 75 51.
Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR-konsulent Malene Nørgaard Abel tlf. 72 81 91 42.

Ansøgningsfristen er den 14. november 2018. Efter ansøgningsfristens udløb vil et bedømmelsesudvalg foretage en vurdering af ansøgernes kvalifikationer. På den baggrund vil et antal kandidater blive indbudt til samtale snarest muligt.
Stillingen er til besættelse den 1. januar 2019 eller snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket.

Din ansøgning skal indeholde:
- Komplet publikationsliste opstillet kronologisk og med tydelig angivelse af, hvilke publikationer der har gennemgået er peer review.
- Kopier af de vigtigste publikationer (maksimalt 10 stk.).
- Kopi af bevis for gennemført pædagogisk opkvalificeringsforløb (fx adjunktpædagogikum).
- CV inkl. redegørelse for undervisning og administration.
- Diplom for akademiske uddannelse.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du bedes vedhæfte ansøgningen og CV. Øvrige bilag jf. ovenstående bedes fremsendt pr. mail til FAKjob@fak.dk.
Ansøgninger som ikke opfylder ovennævnte krav vil ikke komme i betragtning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) er dansk forsvars værnsfælles center for militære studier. Vores aktiviteter består af uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for Forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også enkelte kurser til civile uden for Forsvaret. Gennem forskningsbaseret uddannelse i militære studier bidrager Forsvarsakademiet til, at Forsvarets chefer kan kæmpe og vinde i morgendagens konflikter.

Se mere om Forsvaret som civil arbejdsplads på job-i-forsvaret.dk/civil
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

14.11.2018

Indrykningsdato

23.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent