Missionplanner

Stationsleder til Militærpolitiet


Stationsleder til Militærpolitiet

Har du hvad der skal til for, at indgå i et operativt militærpolitidetachement? Kan du træde i karakter i en professionel militærpolitienhed der leverer støtte til det maritime, luftmilitære og landmilitære miljø, både nationalt og internationalt?

Så er du den kommende stationsleder ved et af vores militærpolitidetachementer.
Om os
Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.

Militærpolitiet støtter Forsvarets opgaveløsning, såvel nationalt som internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operati-onsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti. Ligeledes har Militærpolitiet et tæt samarbejde med dansk civilt politi.

Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, en militærpolitiskole og to operative kompagnier som hver indeholder tre operative detachementer. Derudover fire militærpolitistationer permanent udlagt til henholdsvis Frederikshavn, Aarhus, Korsør og København.
Om stillingen
Stillingen omfatter operativ opgaveløsning nationalt og internationalt.

Du er ansvarlig for uddannelse, kontrol og føring af detachementets militærpolitistation.

Du er ansvarlig for drift af stationens funktion som kommandostation for detachementet, herunder monitering af den operative situation og personellets placering.

Du skal yde støtte til føreren af detachementet i forbindelse med planlægning, gennemførsel og kontrol af vedligeholdende funktions- og grunduddannelse ved detachementet.

Stillingen er værnsfælles.
Om dig
Du er seniorsergent – eller fundet egnet til at gennemføre VUT-II ML. Såfremt du ikke er seniorsergent vil du blive ansat i stillingen på en uddannelsesaftale med udnævnelse når de formelle krav er indfriet.

Det er et ubetinget krav, at du har gennemført militærpolitiets grunduddannelse og det forventes, at du har en solid og bred baggrund fra tidligere tjeneste ved Militærpolitiet. Derudover skal du have erfaring fra internationale operationer.

Du skal være omstillingsberedt og klar til, at indgå i et team der med et højt ambitionsniveau stiller et ubetinget krav til din holdning og professionalisme.

Du vil opleve en stor grad af selvstændighed i dit arbejde, hvorfor du skal være handlekraftig og besidde en god metodisk og analytisk sans.

Du formår at skabe gode samarbejdsrelationer til dine kollegaer og øvrige samarbejdspartnere, civile som militære.

Du formulerer dig klart og tydeligt i skrift og tale, på såvel dansk som engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested er Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Personeladministrationsbefalingsmand SSG Kim Markussen på 7283 7170, eller på mail TRR-MPST102@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du sende en mail til HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 18. november 2018, og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er med tiltrædelse primo januar 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.

Find mere information om Militærpolitiet på vores Facebook side og www2.forsvaret.dk/omos/organisation/militaerpolitiet/Pages/forside.aspx
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

18.11.2018

Indrykningsdato

22.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent