Missionplanner

Militæranalytiker ved Institut for Militære Operationer, Forsvarsakademiet


Militæranalytiker ved Institut for Militære Operationer ved Forsvarsakademiet

Er du en nytænkende, nysgerrig og arbejdsom orlogskaptajn/major, og har du lyst til at studere og undervise i værnfælles militære operationer?
Så skal du søge en ledig stilling som militæranalytiker ved Forsvarsakademiets Center for Værnsfælles Operationer (CVO) under Institut for Militære Operationer (IMO).
Om os
Center for Værnsfælles Operationer har overordnet set to hovedopgaver. 1) Uddannelse af studerende i værnfælles militære operationer på Forsvarets masteruddannelse (Master i Militære Studier – MMS) og 2) forskning og studier i, og formidling af, viden om værnsfælles militære operationer. Herudover varetager centeret nogle tillægsopgaver i form af rådgivning af Forsvarets myndigheder og bidrag til doktrinudvikling i NATO. Centerets hovedopgaver skal være medvirkende til at Forsvaret uddanner dygtige og tidssvarende officerer, og til at Forsvaret udvikler og anvender sine kapaciteter hensigtsmæssigt.
Center for Værnsfælles Operationer er et af fire centre under Institut for Militære Operationer. Centeret består af ni medarbejdere – seks M331 majorer/orlogskaptajner, to forskere (PhD) samt en specialkonsulent. Herudover har centeret to PhD-studerende tilknyttet samt på ad hoc basis også forskere, forskningsassistenter, studentermedhjælpere og praktikanter m.fl.
Om stillingen
Som militæranalytiker er du en drivende kraft i studier inden for værnsfælles militære operationer og den fortsatte udvikling af centerets opgaveportefølje med vægten lagt på modulerne i Master i Militære Studier, hvor du evt. vil skulle planlægge, gennemføre og evaluere forløbet i samspil med øvrige ansatte i centeret og evt. eksterne indlægsholdere. Du fungerer som underviser og vejleder inden for eget ressort over for studerende ved Forsvarsakademiet og øvrige myndigheder. Det nærmere stillingsindhold vil blive endeligt fastlagt i forhold til dine kompetencer og ønsker og vil kunne ændre sig over tid, men vil indeholde bl.a. undervisning, studie- og udviklingsarbejde inden for aspekter af fagområdet værnsfælles militære operationer, herunder også evt. NATO arbejdsgrupper, mv.

Du kan evt. også indgå i Forsvarsakademiet mediegruppe, hvilket betyder, at du lejlighedsvis evt. skal optræde på TV og i radio.

Vi tilbyder en stilling i et inspirerende værnsfælles og akademisk orienteret team med gode muligheder for sparring og udvikling i forskellige fora i ind- og udland. Der kan periodevis være nogen rejseaktivitet knyttet til stillingen. Vi tilbyder fleksible arbejdsvilkår, der gør, at du kan præstere dit bedste samtidigt med, at du har mulighed for at lykkes i dit privatliv.

Dit faste tjenestested bliver København.
Om dig
Du er orlogskaptajn/major og har gennemgået Master i Militære Studier, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse og har optimalt set nogle års erfaring på niveauet. Du er akademisk anlagt, og du har stor interesse for militære operationer. Det er en fordel, hvis du har national og eller international erfaring med operationer fra en højere stab, gerne på det operative niveau.

Du forstår og begejstres af militære operationer og det akademiske. Du har lyst til at lære, diskutere, undersøge og formidle dine forståelser af den militære faglighed og praksis. Du kan indgå et intellektuelt miljø, hvor du til tider skal vise, hvad du kan og ved, og andre gange skal du lytte og lære.
Du har en skabertrang og et brændende ønske om at gøre det godt for vores vigtigste samarbejdsrelationer og kunder – de studerende, værnene og NATO.

Du har – eller har en ambition om at udvikle – en solid skriftlighed, der sætter dig i stand til at producere artikler og øvrige mindre skriftlige arbejder. Du behersker engelsk i både skrift og tale så godt, at du kan lykkes på akademisk niveau.

Det er desuden en fordel, men ikke et krav, hvis du har en baggrund fra Søværnet eller indgående kendskab til sømilitære forhold eller efterretningstjeneste på det operative niveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 om officerer, beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige, elever på grundlæggende officersuddannelse, elever på sprog- og reserveofficersuddannelserne samt officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriet, i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarets Personeltjeneste (nu Forsvarsministeriets Personalestyrelse) og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos fungerende centerchef, major Martin Gaarn på telefon 7281 7363 eller mail: fak-imo-vo03@fiin.dk.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR-konsulent Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfristen er den 25. november 2018. Stillingen er til besættelse pr. 1. februar 2019. Vi forventer at afholde samtaler i ugerne 49-50/2018.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Relevante FOKUS og eksamensbeviser bedes medsendt. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfuind. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarsakademiet
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: www.fak.dk
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

25.11.2018

Indrykningsdato

22.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent