Militær politi 3

Lærer til Officersuddannelserne ved Institut for Ledelse og Organisation


Lærer til Officersuddannelserne ved Institut for Ledelse og Organisation

Brænder du for at udvikle mennesker og vil du bidrage til uddannelsen af Forsvarets unge officerer, så de får en stærk lederuddannelse, der sætter dem i stand til at kunne lede og føre under komplekse forhold?
Har du stærke samarbejdsevner, gode evner til at anvende teori i relation til praksis, samt en naturlig interesse for fagområdet ledelse?
Så er du måske den, der fremover skal undervise de kommende officerer i faget ledelse på Hærens Officersskole.
Om os
Institut for Ledelse og Organisation (ILO) har ansvaret for kernekompetencen ”militær ledelse” og i relation til dette, opgaven med at udvikle Forsvarets officersuddannelser. ILO udøver sit virke gennem en faglighed, der bygger på gode individuelle kompetencer, en understøttende og aktuel forskning, samt en løbende udvikling af de pædagogiske kompetencer.
Officersuddannelserne er under stadig udvikling, herunder med særlig fokus på at kunne opfylde akkrediteringskravene, krav som er med til at løfte kvaliteten af vores uddannelser. Vores forskning og vidensudvikling sker derfor igennem en tæt kontakt med myndighederne, en kontakt, der har til formål at sikre aktuelle og fremadrettede lederuddannelser.

ILO består af 34 medarbejdere, hvoraf Sektionen for Officersuddannelserne pt. er på otte medarbejdere med en major M331 i spidsen som sektionschef.
Sektion for Officersuddannelser blev oprettet i november 2015 med det formål at styrke fagområdet militær ledelse på grund- og videreuddannelserne for officerer i Forsvaret, men som udgangspunkt er lærerne fordelt ved de tre officersskoler.

Sektionen har særligt fokus på at udvikle de nye officersuddannelser, således at professionalisme, relationelle og udviklende kompetencer er i højsædet. Dette skal ske gennem en tydelig inddragelse af praksis, koblet med relevant ledelsesteori – alt sammen i en militær kontekst.
Herudover bidrager medarbejderne fra sektionen til den øvrige del af instituttets opgaveportefølje. Sektionens medarbejdere tager derfor aktivt del i opgaver som forsknings- og udviklingsprojekter, organisationsudvikling samt afholdelse af diverse lederkurser og faglige indlæg i og udenfor Forsvaret.
I sektionen lægger vi stor vægt på faglighed og udvikling. Vi har et uformelt, men professionelt miljø, hvor det at kunne gøre det bedre, dominerer vores samtaler og interne processer. Vi er kritiske, men anerkendende overfor hinanden, og vi søger at løse opgaverne sammen. Vi er videbegærlige, og vi sætter en ære i at kunne bidrage til at udvikle dygtige officerer. Vi ser os selv og vores opgaveløsning som tæt integreret med resten af instituttets produkter og Forsvarsakademiets samlede udviklingsstrategi.
Om stillingen
Stillingen er på kaptajnsniveau (M321) og der vil skulle undervises på såvel diplomuddannelse som på videreuddannelsen. Derfor er der mulighed for mange former for kompetenceudvikling fra den første dag på jobbet til på sigt at læse en civil masteruddannelse.

Som lærer i Sektion for Officersuddannelser vil du blive involveret i udvikling, gennemførelse og evaluering af lærings- og uddannelsesforløb på primært Hærens Officersskole inden for faget ledelse. Stillingen kræver en særlig og dokumenteret interesse for lærings- og ledelsesteori og dennes praktiske kobling og anvendelse i praksisfeltet som officer; i fører-, leder- og uddannerrollen.

Stillingen er endvidere knyttet op på gennemførelse af udviklingsprojekter, hvor Hærens praksis undersøges mhp. at forbedre bl.a. undervisningsmaterialer, praksis og lignende. Derudover forventes det, at du vil skulle bidrage til instituttets øvrige opgaveportefølje herunder organisationsudvikling og forskningsprojekter. Stillingen indebærer, at du har lyst til at udvikle din teoretiske forståelse af officersvirke og mod og åbenhed til at lade dig inspirere af nytænkning. Den indebærer også, at du lyst og evne til at udvikle andre i den ånd, samt at du har gode skriftlige færdigheder til udarbejdelse af undervisningsmaterialer, udviklingsrapporter og artikler.
Om dig
Vi forventer, at du er en erfaren kaptajn med et operativt mindset, og som har praktisk og relevant ledelseserfaring bag dig, herunder opdateret international erfaring fra udsendelse. Du skal have solid interesse for ledelsesfeltet, herunder den for hærofficerer naturlige kobling til begrebet føring.
Vi forventer endvidere, at du har varetaget uddannelsesplanlægning og ledelse i praksis i rammen af en underafdeling eller tilsvarende. Du skal være velbevandret inden for Forsvarets Ledelsesgrundlag, og som rollemodel kunne inddrage dette reflekteret og naturligt i din undervisning.

Som person skal du have lyst og mod på at videreudvikle dig inden for ledelsesområdet, indledningsvist horisontalt ved læsning af en relevant masteruddannelse inden for ledelse eller organisationspsykologi (hvis ikke du har én sådan i forvejen), alternativt senere vertikalt ved at søge MMS enkeltfag. Det er således væsentligt at personlig akademisk og teoretisk udvikling tiltaler dig!

Vi har en forventning om, at du har en god helhedsforståelse for officersvirket, der baner vejen for at undervisningen i ledelse kan integreres i andre fag (særligt taktik og krigshistorie), men også på tværs af værnene ved at arbejde sammen med de øvrige lærere i sektionen og instituttets øvrige medarbejdere. Du er nærværende, har gode relations- og formidlingsevner og evner at kunne skabe udfordrende og inspirerende uddannelsesforløb for kadetter og elever. Du skal endvidere være god til at omsætte ideer til handling, ligesom også du er god til sikre en stabil drift af din undervisningsportefølje.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Til denne stilling minimum til HEM.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef major Henrik Gildberg på tlf.: 40 13 93 53.

Ved spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte KN Steen Kreiner på tlf.: 32 66 55 04.

Ansøgningsfristen er den 21. oktober 2018 og ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 43.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge dine seneste FOKUS. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.10.2018

Indrykningsdato

25.09.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent