Søværnet 04

Chef for Søværnets Sergentskole - i Frederikshavn


Chef for Søværnets Sergentskole - i Frederikshavn

Har du mod på at blive chef for otte medarbejdere, der brænder for at uddanne officerer og befalingsmænd til Søværnets operative struktur? Vil du være med til at styre og sætte overordnede rammer og retning – herunder forme og holdningspræge Søværnets kommende officerer og befalingsmænd - med afsæt i dine egne værdier og holdninger? Så er jobbet som chef for Søværnets Sergentskole (SSS) måske noget for dig.
Om os
Fra den 1. januar 2019 er SSS, der er en nyoprettet enhed, en del af Søværnets Officersskole (SOS). SOS er en myndighed under Forsvarsakademiet (FAK), og geografisk placeret på Svanemøllens Kaserne. SSS vil være placeret i Bangsbo, Frederikshavn sammen med det kommende Center for Sømilitær Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS).

Vi er dedikerede til den militære profession, og vi ønsker at udbyde Danmarks bedste og mest attraktive lederuddannelser. Vi stræber efter at være en moderne, effektiv og dynamisk uddannelsesinstitution, med respekt for vores sømilitære historie, traditioner og den kultur, der er i Søværnet. Vi har højt til loftet med plads til forskelliglighed, men trækker alle i samme retning, når der er truffet beslutninger.
Om stillingen
Som CH SSS skal du være i stand til at håndtere chefvirket selvstændigt, da du – på vegne af chef SOS – er ansvarlig for uddannelse og holdningsdannelse af Søværnets kadetter, og elever på Søværnets mellemlederuddannelser. Videre er støtte og aktiviteter i f. m. rekruttering bredt til Søværnet og koordination med andre myndigheder i Søværnet en væsentlig opgave, som du prioriterer og bidrager med skolens ressourcer til. Ydermere repræsenterer du i visse sammenhænge CH SOS, hvilket kræver personlig pondus og helhedssyn. Du skal endvidere påregne selv at undervise i et begrænset antal timer på alle uddannelser.

Du referer til næstkommanderende på SOS, og du vil i den forbindelse skulle samarbejde bredt med Forsvarsakademiets stab. I regi af udvikling af kadetter og befalingsmænd vil du arbejde tæt sammen med CH SOS – fx i sager der omhandler evalueringskommissioner, holdningsprægning, dannelse og kulturskabelse af både befalingsmænd og kadetter – godt støttet af bl.a. SOS banjermester.

Dine primære eksterne samarbejdspartnere vil være Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Marinestaben/Søværnskommandoen herunder myndigheder som fx CMS og eskadrerne.

Du bliver chef for otte medarbejdere, der sammenfattende er ansvarlig for at gennemføre holdofficersvirke, holdførervirke, ledelsesundervisning, instruktørvirke, uddannelseskoordination, uddannelsesplanlægning, løbende sagsbehandling, udvikling og implementering af nye uddannelsesmodeller, støtte til akkreditering og koordination af rekrutteringsarrangementer.

Du styrer og deltager i møder, der omhandler plan- og driftsstyring på enhedsniveau, der relaterer sig til emner som økonomi og budgetter - på et overordnet plan. Du vil også få en styrende rolle i skolens bidrag til udvikling af den nye militære akademiuddannelse (MAU), hvor du vil være studieleder, og hvor CH SOS er studiechef. Sammen med dine medarbejdere, SOS og FAK er du med til at bane vejen for godkendelse og implementering af MAU.

Tjenesten er forbundet med begrænset rejseaktivitet, men det forventes, at du i videst muligt omfang deltager i tjenstlige arrangementer af social- og kulturel karakter - på begge sider af Storebælt.

Ligeledes er det yderst vigtigt, at du igennem efterlevelse af Søværnets og skolens værdier, kultur, holdning og fx uniformering, selv er det gode eksempel for de studerende og sergentskolens stab – herunder besidder en god fysisk form.

Stillingen er ledig fra den 1. december 2018. I løbet af december måned vil du skulle bruge noget tid på SOS i København, inden du starter i Frederikshavn den 1. januar 2019.
Om dig
Du har en baggrund som officer i Søværnet, og har enten gennemgået eller er igang med VUT II/L eller MMS. Det vil være en fordel, hvis du har stabserfaring fra NIV II eller III, et opdateret kendskab til Søværnets Sergent- og Officersuddannelse samt erfaring fra Søværnets større enheder.

Du er ressourcebevidst, og kan selv planlægge din og andres hverdag. Du har erfaring med KESDH og Microsoft Office, og består - problemfrit - den årlige fysiske test. Du er sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT, og skal kunne opretholde denne clearing under hele ansættelsesforholdet.

Som person har du pondus, er udadvendt, struktureret, selvstændig, proaktiv, skrivestærk og har gode samarbejdsevner. Du er engageret, tager fat inden noget falder ned mellem to stole, og er ikke for fin til selv at smøge ærmerne op. Du kan begå dig på flere niveauer, og fremgår altid som det gode eksempel.

Gennem efterlevelse af skolens værdier, kultur og via korrekt uniformering er du det gode eksempel på en officer for såvel studerende som stabskolleger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller anden relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major/orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos OK John M. Nielsen på telefon 72 81 78 22. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 17. oktober 2018. Vi forventer at afholde samtaler i oktober måned.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

SSK SMC Dr. Margrethe vej FRH

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

17.10.2018

Indrykningsdato

25.09.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent