Hæren 06

Bataljonsbefalingsmand


Bataljonsbefalingsmand ved Panserbataljonen, Jydske Dragonregiment.

Har du naturlig autoritet og vilje til at være rollemodel for alle befalingsmænd og til at indgå i Panserbataljonens Command Team? Så har DU dét, der skal til, for at være bataljonsbefalingsmand ved Panserbataljonen!
Om os
Panserbataljonen ved Jydske Dragonregiment er kapacitetsbataljon for kampvognsvåbnet. I Hærens nyordning får bataljonen ansvaret for studie- og udviklingsvirksomheden, kursusvirksomheden og uddannelse af kampvognsenheder til og med eskadrons niveauet. Herudover varetages delopgaver i relation til den pansrede bjærgningsuddannelse.

På kort sigt er bataljonens prioriterede opgave uddannelse og klargøring af kampvognseskadronerne til udsendelse i Resolute Support Mission. Parallelt med denne uddannelse er bataljonens fokus rettet mod etablering og udvikling af kampvognsekspertisen med henblik på uddannelse og omskoling til kampvogn LEOPARD 2A7 (MLU).

Bataljonsstaben skal på lavt beredskab kunne opstilles som et bataljonshovedkvarter eller specifikke task forces, der kan anvendes til opfølgning ved en længerevarende indsættelse i fuldspektrums operationer. Som følge heraf deltager panserbataljonen i 2. Brigades føringsuddannelse.

Panserbataljonens hverdag er præget af et dynamisk arbejdsmiljø med et højt tempo. Omgangstonen er fri og uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejde med alt personel og enheder.
Om stillingen
Som bataljonsbefalingsmand bliver du en del af bataljonens Command Team og dermed en nærtstående medarbejder, som rådgiver og vejleder bataljonschefen målrettet og loyalt ud fra egen viden og erfaring på områder, der har indflydelse på bataljonens opgaveløsning.

Du forventes, at bringe din solide gelederfaring i spil i samarbejdet i Command Teamet med chefen for Panserbataljonen og til gavn for bataljonens samlede opgaveløsning.

Det forventes, at du som bataljonsbefalingsmand objektivt og rettidigt udfordrer processer og procedurer, så bataljonschefen har det bedste grundlag at træffe sine beslutninger på.

Befalingsmandskorpset er den gennemgående drivkraft inden for alle af bataljonens fagområder, og du vil i virket som bataljonsbefalingsmand være bataljonens militært set bedste mellemleder.

Bataljonsbefalingsmanden har en tæt kontakt til mellemlederniveauet, og skal derfor være med til at udvikle befalingsmandskorpset i dialog med regimentsbefalingsmanden, bataljonens enheder og de mange kolleger ved Jydske Dragonregiment.

Som bataljonsbefalingsmand skal du ydermere være i stand til at kunne virke som mentor og rådgiver for de yngre mellemledere ved bataljonen, og i samråd med regimentsbefalingsmanden tage ansvar for talentudpegning og -udvikling af konstabel- og befalingsmandsgruppen ved bataljonen. Du forventes at motivere og udvikle befalingsmændene ved Panserbataljonen i tråd med Hærens befalingsmandsstrategi.
Om dig
Du er udnævnt chefsergent. Hvis ikke du er chefsergent forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent og at du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale.

Vi forventer, at du har detaljeret erfaring fra flere specialer i kampenheder på flere niveauer og et indgående kendskab til kamptroppernes organisation. Du er faglig kompetent, gerne indenfor kampvognsvåbnet, så du kan bidrage substantielt inden for dit ansvarsområde..

Du er i stand til, at arbejde selvstændigt, altid holde et højt fagligt niveau og på eget initiativ kunne iværksætte tiltag, for herigennem at opnå brugbare og velfunderede resultater.

Du har gode evner inden for kommunikation, planlægning og styring, herudover at du er ansvarsfuld, imødekommende og har interesse i at rådgive og vejlede Staben, S7 og kampvognseskadronerne. Du kan desuden rådgive og vejlede den enkelte soldat/fører, både når det drejer sig om tjenstlige- og private forhold.

Du kan fremstå som en rollemodel og være bredt respekteret i hele bataljonen. Du opfattes som en kompetent befalingsmand, og kan være en af de drivende kræfter for opretholdelse af korpsånden ved Panserbataljonen.

Du er nytænkende, visionær, omstillingsparat har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed.

Vi forventer at du besidder gode evner inden for dansk og engelsk, både skriftligt og mundtligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v., som er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønning ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret indgår forhandling om personligt tillæg som en del af ansøgnings-/ansættelsesproceduren.

Dit faste tjenestested vil være Holstebro.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Dette betyder, at du blandt andet er forpligtiget til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer med videre.

Du skal være opmærksom på, at der knytter sig fysiske og helbredsmæssige krav til stillingerne. Du må derfor være forberedt på at skulle vurderes egnet i en helbredsundersøgelse forud for ansættelse og bestå den fysiske test.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Panserbataljonen, Oberstløjtnant J. Møller-Pedersen på mail JDR-1B-CH@MIL.DK eller telefon 22 62 40 80. Alternativt kan du søge oplysninger ved Regimentsbefalingsmanden, Chefsergent Bo Hougaard på mobil 21 20 57 71.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS245@MIL.DK eller telefon 32 66 50 93.

Ansøgningsfristen er den 15. november 2018 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse fra 1. januar 2019.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag via linket.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det
omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et moderne og traditionsrigt kamptropregiment som holder til på Dragonkasernen i Holstebro. På kasernen arbejder der til dagligt omkring 1200 medarbejdere. Dette fordelt på ST/1. Brigade, tre Bataljoner, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling af Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret, et element fra Hærens Kamp og Ildstøttecenter og Forsvarets Sundhedstjeneste, et Driftsområde og et Garnisonsstøtteelement.

Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men opholder sig til dagligt i Skive. Vi arbejder alle på, at uddanne og/eller få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

15.11.2018

Indrykningsdato

24.09.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent